Verlofaanvraag

REGELS RONDOM AANVRAAG EXTRA VERLOF

Vakanties, vrije dagen en leerplicht

Mag ik mijn kind zomaar een dag vrij geven? Hoe zit het eigenlijk met de leerplicht en hoe kan het dat mijn buurjongetje op andere dagen vakantie heeft dan mijn kind? U kunt met deze vragen terecht op school. Ook het volgende internetadres kan u hierbij helpen: http://leerplichtwegwijzer.nl/ Daarnaast kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Bijv. als de vijfde verjaardag op 10 oktober valt, wordt het kind op de eerste schooldag van november leerplichtig. Voor niet leerplichtige leerlingen hoeft u geen verlof aan te vragen. Wel dient u de afwezigheid met reden tijdig kenbaar te maken aan de betreffende leerkracht.

In welke gevallen kunt u extra verlof aanvragen?

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als één van de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind : maximaal 2 dagen
  • 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in overleg met de directeur
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met directeur
  • Verhuizing van gezin: 1 dag
  • Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur

Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. De verlofaanvraagformulieren zijn verkrijgbaar aan de balie op school en bij de directeur. Ook te downloaden via deze link verlofaanvraag Cramignon.pdf.

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in een schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan gaan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Een werkgeversverklaring is hierbij vereist.

De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Verplichtingen van schooldirecteuren

Schooldirecteuren hebben op basis van de Leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichtingen is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.