Notulen van de MR vergadering van woensdag 29 april 2020

Aanwezig: Cherille Bronckers, Desi Chappin, Anouk Steijns, Björn Nievergeld, Inge Dewarrimont, Robert van Oostenbrugge, Evelien van Gerwen

Namens het bevoegd gezag: Inge Bisschoff

GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.

De voorzitter heet iedereen welkom. De vergadering vindt plaats via Teams i.v.m. de Corona-crisis. Robert van Oostenbrugge praat mee over de schoolopening vanuit zijn expertise als arts.

2. Schoolopening

Inge Bisschoff licht het voorstel toe.

Belangrijk is om de casusdefinitie helder te hebben, voor docent, MT en ouders. Advies om het bestuur de GGD te laten vragen een casusdefinitie op te stellen, zodat het voor meerdere scholen duidelijk is en de RIVM-richtlijnen gewaarborgd zijn.

Docenten worden getest, leerlingen niet. Er is zorg over de mate waarin de groepen bemand kunnen worden als docenten bij “een enkel hoestje” of “hooikoorts” thuis moeten blijven. Advies om docenten nu al te testen bij klachten zodat ze niet thuis moeten blijven terwijl ze geen Covid-19 hebben.

Kinderen kunnen op school niet twee keer per dag getemperatuurd worden. Wel in de brief naar ouders duidelijk communiceren dat dit wordt aanbevolen.

Er wordt nog gekeken of speelrek wel toegankelijk moet zijn. Er is een kleine kans dat het virus via metaal wordt overgedragen.

Leerkrachten gaan een continurooster draaien en geven daarom tot 14.00 uur les (ook op woensdag!). Voor de eerste 13 dagen komen groepen gesplitst naar school, andere dagen krijgen ze verwerkingsopdrachten voor thuis. Mochten 2 juni de basisscholen volledig openen, dan komen hele groepen naar school maar zeer waarschijnlijk nog binnen het continurooster en met alle aangepaste maatregelen.

De kleuters krijgen mogelijk op woensdag maar tot 12.00 uur les omdat zij anders teveel onderwijstijd maken.

Alle Cito-toetsen en eindtoetsen voor de zomervakantie vervallen.

Op Bronkmaandag zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag om het volgend schooljaar voor te bereiden. De vrije dagen voor dinsdag en woensdag vervallen.

Er komt in juni een bijeenkomst om “lessons learned” van deze periode te verzamelen. Mochten er een nieuwe uitbraak en een nieuwe lockdown plaatsvinden, dan biedt dit handvatten.

3. Informatie vanuit het bevoegd gezag

Komend jaar telt de school 209 leerlingen, een stijging van 21 ten opzichte van het vorig jaar. Hierdoor is er mogelijkheid voor formatie-uitbreiding. Het huidig lerarenteam wordt gehandhaafd, op Ella (vakleerkracht creatieve vorming) en Luc (l.o.) na. Voor Luc is er al een vervanger gevonden.

De kleutergroepen starten groot en worden nog groter door instroom. Daarom wordt er voor beide kleutergroepen samen één onderwijsassistent ingezet die alle dagen aanwezig is.

Voor 1,5 dag per week komt er een conciërge werken binnen de Cramignon.

Er blijven acht groepen bestaan.

De school blijft opleidschool, ook voor LIO-stages.

4. Rondvraag

Methode begrijpend lezen wordt komend jaar mogelijk vervangen omdat er niet voldoende tevredenheid is over de huidige resultaten. Er kan hiervoor budget worden vrijgemaakt. Op dit moment worden verschillende methoden geanalyseerd en vergeleken.

De vacature voor nieuwe CvB is uitgezet.

10. Afsluiting + volgende vergadering plannen

Volgende vergadering is op 26-5-2020 van 19:30 – 21:00