Notulen van de MR vergadering van maandag 8 februari 2021

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Sittah Huntjens, Evelien Herps, Anouk Steijns
Namens het bevoegd gezag: -
Afwezig en afgemeld: Serena Aerts
GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 11 januari 2021
De notulen zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld. Ze worden op de website geplaatst.


3. Informatie van GMR
Geen informatie.


4. MR organisatie
Stemming continurooster (info op onedrive of regelgeving). Rol van de MR – Oudergeleding en Personeelsgeleding. Personeelsgeleding heeft geen recht. Oudergeleding heeft instemmingsrecht.
Welke opties zijn er?- We hebben drie opties besproken. Waarbij twee opties lijken op elkaar; beiden continurooster. De derde optie is het teruggaan naar het rooster voor corona (08.30-15.00 uur, met van 12.00-13.00 uur pauze).
Naar welk model gaat de voorkeur van de leerkrachten uit? - De leerkrachten stemmen bijna unaniem op het rooster dat we nu, tijdens corona, hanteren. Één leerkracht stemt voor het rooster voor corona (08.30-15.00 uur, met van 12.00-13.00 uur pauze).
Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse modellen? - Zie document Inge.
Is overleg met de BSO's noodzakelijk? - Absoluut. Voor ouders is belangrijk wat hiervan de gevolgen zijn. Daarnaast ook rekening houden met gastouders.
Overleg met Tangram, wat gaan zij doen? - Meerderheid leerkrachten Tangram is tegen huidige rooster, zij willen terug naar het rooster voor corona. Is afstemmen noodzakelijk voor beiden scholen? Mogen tijden verschillen? Wat vindt Inge?
Hoe gaan we het aanpakken?-Organiseren van: begeleidende brief, informatieavond via Ms Teams, poll via Schoudercom (?)
Hoeveel enquêtes hebben nodig om te spreken van een valide uitslag cq. Om een goed beeld te krijgen? Voor valide uitslag: 30% response.
Bevraag je bij enquête elke ouder apart of per ouderpaar? Wegen ouders met meer kinderen op school zwaarder mee in het oordeel? - Elk kind krijgt één stem. Dus ouders stemmen samen, ook bij gescheiden ouders.
Wie doet wat wanneer? -Informeren over een poll bij Schoudercom (Sittah).
Onderstaande vragen pakken we op met Inge bij de volgende MR-vergadering.

Overige vragen:
Groep 8 uitsluiten omdat deze ouders/kinderen volgend jaar niet meer naar school komen?
Nieuwe ouders?
Wat te doen bij een ‘close call’?
Hoe informeren we BSO en gastouders? Via Inge? Voorbeeldbrief?

9. Rondvraag
Geen vragen.


10. Afsluiting + volgende vergadering plannen
Volgende MR-vergadering: 1 maart 2021 om 19.30 uur.