Notulen van de MR vergadering van maandag 26-04-2021

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Sittah Huntjens, Evelien Herps, Serena Aerts, Anouk Steijns
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff
Afwezig en afgemeld: -
GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 29 maart 2021
Er zijn geen notulen gemaakt van deze bijeenkomst.

3. Informatie van GMR

4. MR organisatie

 • Roulatie rooster MR:
  Evelien van Gerwen 2018-2021 > Evelien zou graag nog een termijn willen meedoen.
  Anouk Steijns 2018-2021 > in overleg met Inge.

5. Terugkoppeling van het team

 • We hebben op de studiedag (26-04) een teamactiviteit gehad (wandeling door Maastricht met denkvragen (terugblik en de vooruitblik schooljaar)).
 • MR structureel op de agenda (zonder bevoegd gezag). Tip oudergeleding: online spreekuurtje. Dit wordt door de personeelsgeleding na de meivakantie opgepakt met het team.
 • Begin mei zullen de sneltests op school zijn.

6. Informatie van het bevoegd gezag

 • Voortgang Schoolplan:
  Alle PDCA’s worden nu geëvalueerd. Als team zijn trots op wat we bereikt hebben (doelenkaarten rek/sp, interactief gebruik van de doelenmuren, bewegend leren). Volgend schooljaar focus op: WO/Blink, administratie, lezen, van/met elkaar leren (gebruik maken van elkaars talenten).
 • Vaststelling Arbo Jaarplan:
  Dit hoeft maar één keer per twee jaar. Dus dit plan is niet opnieuw gemaakt, alleen bijgewerkt. Aanvulling: uitgebreide meting in school (lokaal groep 8) van luchtkwaliteit; Inge heeft nog geen definitief verslag, ze licht dit tijdens de volgende vergadering toe.
  Formatieverwachting n.a.v. teldatum leerlingen:
  We starten volgend schooljaar met 240 kinderen. Nieuwe leerkracht van een andere school 0,6 FTE komt erbij. Groeiformatie: 1.61 FTE en 0,9 FTE als vervanging. Inge gaat een profiel schrijven voor wie wij graag als collega willen. Vervolgens zorgt HR voor een verdeling.
 • Extra gelden Corona achterstanden:
  Eerste plannen zijn hier al voor gemaakt. Eerste opzet: groep 3-8 voornamelijk inzet op zorg basisvakken. Groep 1-2: inzet op SEO.
  Extra subsidie bovenop NPO-gelden moeten we dit schooljaar inzetten: leerkracht werkt 0,2 FTE extra; dit wordt ingezet op leerachterstanden. Ook worden hier extra middelen van aangeschaft (focus op verschillen tussen kinderen).
 • Werkdrukverlagingsmaatregelen:
  Volgend schooljaar nog extra 0,11 FTE. Dit gaan we inzetten voor eventmanager.
  Uitdaging: Jobbe en Jacqueline halen het qua tijd niet meer om alle groepen op één dag les te geven. Dit wordt nog in het team besproken.
 • Vakantierooster:
  Inge licht het rooster toe.

7. Huisvesting

 • Stand van zaken
  Vervolgafspraak volgende week (3-7 mei) met CVB over huisvesting. Mogelijk vier kleutergroepen en twee groepen 3. Nadenken over: lokalen? Nog maar één tussenlokaal? Wat kunnen we met de teamkamer?
  MIK: tussenlokalen huren: toezegging ingetrokken. Mogelijk één jaar voor één tussenlokaal om hen uit te helpen?! Gesprekken met de gemeente lopen over ruimtegebrek.

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
-


9. Rondvraag

-

10. Afsluiting + volgende vergadering plannen
Volgende vergading: 31 mei 2021 19:30 – 21:00