Notulen van de MR vergadering van maandag 1 maart 2021

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Sittah Huntjens, Evelien Herps, Anouk Steijns, Serena Aerts
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff
Afwezig en afgemeld:
GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 8 februari 2021
Notulen ontbreken. Anouk stuurt, wanneer de notulen compleet zijn, een email om te accorderen.


3. Informatie van GMR
Verzoek vanuit de GMR: graag een onderwerp delen om terug te laten komen bij een (G)MR-bijeenkomst om informatie met elkaar te delen. Tip: stappenplan of blauwdruk voor het continurooster. Sittah communiceert dit met GMR.

4. MR organisatie

 • Continurooster
  Uitkomst navraag basisschool Noorbeek > Door een fusie van scholen waren hier meer belangen om rekening mee te houden. Niet een vergelijkbare situatie.
  Uitkomst navraag SchouderCom > ieder kind krijg 1 stem, dit kan inderdaad via Schoudercom. Daarna worden gegevens gepresenteerd via diagrammen, prettig bij communicatie naar ouders achteraf.
  Geen reactie van MR Tangram > meerderheid leerkrachten Tangram ervaren continurooster als niet prettig.
  Plan van aanpak – wie doet wat wanneer.
  Stappenplan:
  Maandag 15 maart: brief als nieuwsbericht > ouders doen voorzet begeleidend schrijven (belangrijk! Het is een advies wat we aan ouders vragen).
  Maandag 22 maart: informatieavond voor ouders die vragen hebben via Teams (tip: ouders stellen vragen via chat).
  Rolverdeling: uitnodiging door school (Inge). Oudergeleding leidt de avond. Leerkrachten zijn wel erbij aanwezig. Inge + een leerkracht zullen aanwezig zijn.
  Maandag 25 maart: Poll via schoudercom (op één dag). Sittah pakt op met Schoudercom: hoe het zit met gescheiden ouders.

  Vragen aan Inge:
  Afstemming BSO/Steffie/gastouders - BSO MIK past zich aan, aan de verschillende schooltijden. Inge inventariseert de bekende gastouders en zal hen informeren.
  Tot nu toe de reacties over het continurooster (Inge) - Meeste ouders zijn blij met het continurooster. Zorgen ouders: de pauzes vinden ouders te kort, geen zicht op wat kinderen eten en ze vragen zich af of kinderen de tijd krijgen om rustig te eten. MR halfjaar evaluatie: hoe vinden we het gaan?
  Prettige samenwerking. Meer response vanuit de teamgeleding, dit wordt als fijn ervaren door de oudergeleding. Ook vinden we het fijn dat Bjorn met de gang van zaken bekend is.

5. Halfjaarlijkse evaluatie gang van zaken MR

Prettige samenwerking. Meer response vanuit de teamgeleding, dit wordt als fijn ervaren door de oudergeleding. Ook vinden we het fijn dat Bjorn met de gang van zaken bekend is.

6. Terugkoppeling van het team

Geen bijzonderheden.

7. Informatie van het bevoegd gezag

 • Arbo Jaarplan
  Inge geeft uitleg over de inhoud. Opstaande zaken heeft Inge op een prioriteitenlijst gezet en dit pakt ze op met HR.
 • Formatieplan
  Inge deelt het formatieplan. Extra middelen zijn buiten deze berekening gelaten.
 • Schoolplan
  Trots op: doelenmuren, vooral de doorgaande lijn. Daarnaast worden in verschillende groepen doelenkaarten op kindniveau gebruikt. Wisselend is nog de interactie hiervan.
  Lezen: we kiezen geen nieuwe methode, we hebben te weinig tijd hieraan besteed.
  We willen eerst in kaart krijgen waar de kinderen nu staan. Adviesgesprekken groep 8: goed verlopen. Wat we terugkrijgen van leerkrachten en ouders: positief, geen grote hiaten. Maar… klopt ons beeld? Nu: observaties/methode gebonden toetsen > volgende stap: Citotoetsen. Vanaf volgende week 8 maart beginnen we.
  Standpunt Inspectie: richten op kerndoelen.

8. Huisvesting

 • Woensdag en vrijdag vervolgoverleg met Bibliotheek en CVB. Er wordt creatief gekeken naar verschillende ruimten (bijv. de teamkamer).
 • Uitgangspunt blijft: start volgend schooljaar in ‘nieuwe’ lokalen.

9. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
-


10. Rondvraag
-


11. Afsluiting + volgende vergadering plannen
29 maart 2021 om 19.30 uur is de volgende vergadering.