Notulen van de MR vergadering van donderdag 15 oktober 2020

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Sittah Huntjens, Evelien Herps, Anouk Steijns

Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff

Afwezig en afgemeld: Serena Aerts

GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 15 september 2020

De notulen zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld. Ze worden op de website geplaatst.

3. Oudergeleding

 • Verdeling leerkrachten derde kleutergroep
  In januari wordt er een derde kleutergroep gestart. Hiervoor is formatie gereserveerd. Ook zal Sandro (Pabo-stagiaire) starten aan zijn LIO-periode. Hij gaat dan een eigen groep volledig draaien. Eindverantwoordelijkheid blijft bij de groepsleerkrachten.
  Concept verdeling groepen:
  Groep 1-2a: Julienne en Dorine (Sandro 4 dagen en Julienne 1 dag)
  Groep 1-2b: Anouk en Marion
  Groep 1-2c: Suzan en Ineke (één dag samen en de eerste maand zal Ineke de groep fulltime te draaien)
  Op dagen dat Sandro groep 1-2a draait zullen Julienne/Dorine extra zorg bieden voor alle kinderen die het nodig hebben. De extra ondersteuning van Anouk zal dan verschuiven naar zorg in de groepen 3&4.
  Er is gekozen voor drie groepen 1-2. Bij het verdelen van de groepen zullen we ervoor zorgen dat de verdeling gelijk is. Er zal ook rekening gehouden worden met jongens/meisjes, vriendschappen, etc. We willen de groepsindeling zo snel als mogelijk communiceren naar ouders.
  De oudergeleding verwacht vragen over Sandro en Suzan omdat zij in een opleidingstraject zitten.
  Volgend jaar zullen we starten met 3 kleutergroepen.

 • Festa activiteiten i.r.t. Corona
  Er komt een sinterklaasactiviteit en kerstactiviteit. Maar er mogen geen externen in school. Er komt een alternatief programma. Het FESTA-team is met leerkrachten in overleg. We leggen de focus op wat wel kan. Versieren van de school bij activiteiten plannen we na school met zo weinig mogelijk leerkrachten.

4. Terugkoppeling van het team

-

5. Informatie van het bevoegd gezag

 • Financiën
  De concept stichtingsbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2025 ligt op dit moment bij de Raad van Toezicht (RvT) ter beoordeling. Als zij op de hoofdlijnen akkoord gaan met het concept, worden in de periode november 2020 t/m januari 2021 de schoolbegrotingen 2021 gefinaliseerd. De inhoudelijke ‘goedkeuring’ vond midden oktober plaats door de RvT. Dat is voor ons ook het startpunt om de schoolbegrotingen op te starten. Op 9 december vindt de formele goedkeuring plaats door RvT en op 11 december wordt de begroting door ons CvB vastgesteld.

 • Corona maatregelen
  Leerkrachten mogen alleen op school werken voor werkzaamheden die ze niet van huis uit kunnen doen. Directie en MT vinden de binding met de school belangrijk. Zij zullen regelmatig op school aanwezig zijn. Alle studiedagen vinden plaats via MS Teams. 4 november hebben we een studiedag, deze zal gericht zijn op ontwikkelpunten van dit schooljaar (PDCA’S). CVB is nog in beraad over het zelf inkopen van coronatesten. Inge Bischoff zal dit nogmaals navragen bij het VCB.M.b.t. Inspectie: tussenevaluatie coronamaatregelenAls je, als school, in de problemen komt met bemanning van de groepen is het advies van de inspectie om de focus te leggen op de basisvakken. Dus de schoolontwikkeling ‘on hold’. Het MT heeft besloten om de PDCA’s niet aan de kant te schuiven. Tot nu toe heeft de school de bemanning van de groepen nog kunnen regelen met vervangingen/interne oplossingen.

 • SOP
  SOP (Schoolondersteuningsprofiel) is een tweejaarlijks document dat dit jaar weer ingevuld moet worden door school. Dit graag agenderen in november/december i.p.v. juni.

6. Huisvesting

Er wordt veel vernield in school. We weten niet precies wanneer het gebeurt. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over het afsluiten van ruimtes. Zo proberen we vernielingen te voorkomen.

De luchtkwaliteit is opnieuw gemeten. CO2-gehalte is goed. De temperatuur is niet gemeten, volgens Inge Bischoff ligt hier het probleem. Gesprekken hierover lopen met de gemeente.

Buitenterrein: het hek naar het grasveld is geplaatst. Hek bij de kleutergroepen is opgehaald. Dit wordt nu gemaakt. Garantie dat het binnen een aantal weken geplaatst zal worden. Kiezelpaden worden ook aangepakt.

Hoofdingang: dit is, tijdens schooltijden, de ingang van de Cramignon. Zo kunnen we controleren wie in- en uitgaat. Hopelijk helpt dit ook bij controle vandalisme.

7. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief

-

8. Rondvraag

-

9. Afsluiting + volgende vergadering plannen

Volgende vergadering: maandag 23 november 19.30 uur via Teams