Notulen van de MR vergadering van dinsdag 6 juli 2021

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Evelien Herps, , Anouk Steijns, Sittah Huntjens
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff
Afwezig en afgemeld: -
GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 31 mei 2021

De notulen zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld. Ze worden op de website geplaatst.


3. Informatie van GMR

Geen informatie.

4. MR organisatie

· Samenstelling Teamgeleding: teamgeleding blijft gelijk.

· Rolverdeling MR schooljaar 2021-2022

· Voorzitter: Bjorn wil graag wisselen van rol.

· Secretaris: Anouk wil secretaris blijven.

· BHV binnen het team. Tip van de oudergeleding: lijstje met welke BHV-er per dag er aanwezig is. Dan

weet je ook wie je moet aanspreken. Inge licht toe: Volgend schooljaar meer uren naar de BHV-ers,

omdat er meer scholing nog nodig is. Volgend schooljaar zoeken we nog één BHV-er op school.

Volgend schooljaar een informatiebord bij de hoofdingang met welke BHV-er aanwezig is. Hoofd-BHV-

er van het gebouw is iemand van MIK.

· MR-mailbox via Schoudercom: volgend schooljaar communiceren via Schoudercom en niet meer via e-

mail.

· Oudergesprekken facultatief: volgend schooljaar eerder het rapport, waardoor ouders beter kunnen

beoordelen of ze behoefte hebben aan een gesprek. Goed om nog te communiceren naar ouders of we

de gesprekken fysiek voeren of via MS Teams. Volgend schooljaar is het goed om een standpunt in te

nemen.

· Acties ter afronding van MR schooljaar.

· Presentielijst: Bjorn regelt dit.

· Jaarplan 2020-2021: Anouk vult het jaarplan aan.


5. Terugkoppeling van het team

Geen informatie.

6. Informatie van het bevoegd gezag

· Veiligheidsplan (RINE). Inge licht het document toe.

· Evaluatie jaarplannen 2020-2021:

o We bespreken kort het plan voor lezen (technisch en begrijpend).

o Daarnaast hebben we het over de ‘check’ (meten) van alle PDCA’s. Zorg voor meetbare resultaten zodat je

dit kunt vergelijken.

o Kindgesprekken kleuters: we bespreken hoe dit wordt vormgegeven. Daarnaast hebben we het over

rapportage vanuit Parnassys.

· Samenvatting jaarplan 2021-2022 (van hieruit gaan de kartrekkers de PDCA’s schrijven).

o Oudergeleding herkent de onderwerpen van de PDCA’s. De rode draad is goed zichtbaar.

· Jaarkalender 2021-2022: we bespreken de volgorde van het verkrijgen van het rapport en facultatieve

gesprekken einde schooljaar. Zie ‘MR-organisatie’.

· Formatie: volgend jaar hebben we 11 groepen. Er staat nog 1,0 FTE open bij de kleuters. Inge heeft

vanmiddag twee matchgesprekken gehad. Dus waarschijnlijk zal één van deze twee leerkrachten bij

ons komen werken. Update NPO-gelden: we hebben iemand (0,6 FTE) gevonden als eventmanager en

onderwijsassistent voor 2 dagen. Er staat nog 2,0 FTE vrij voor onderwijsassistenten (gesprekken

lopen). Overige geld: mogelijk nieuwe leesmethode versneld invoeren of leesexpert inhuren.

· Jaarverslag volgt deze week. We reageren via email.

7. Huisvesting

Noodzaak om te groeien is groot. Er zijn gesprekken met de bibliotheek. Mogelijk na komend

schooljaar nog één stuk naar de Cramignon. Het blijft belangrijk dat we de gemeente blijven betrekken in dit proces. We hebben afgelopen teamvergadering kritisch gekeken naar de indeling van de lokalen en de indeling van de teamkamer.

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
-


9. Rondvraag

· Oudergesprekken juli

· Verkeersexamen

· Ervaringen afgelopen schooljaar: verandering merkbaar t.o.v. vorig schooljaar. Betrokkenheid groot.

Vergaderingen inhoudelijk zinvol. We hebben een open gesprek. Wel de behoefte om fysiek bij elkaar te

komen. Transparante communicatie wordt als erg prettig ervaren.


10. Afsluiting + volgende vergadering plannen

Dit was de laatste vergadering van dit schooljaar. De startvergadering van volgend schooljaar vindt plaats op 28 september 2021 om 19.30 uur in de teamkamer van basisschool de Cramignon.