Notulen van de MR vergadering van dinsdag 29-03-2022

Aanwezig: Inge Franssen-Dewarrimont, Evelien van Gerwen-Herps, Björn Nievergeld, Sittah Huntjens,  
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff 
Afwezig en afgemeld: Eva Jansen, Serena Aerdts 
GMR: -  

   
1. Opening en welkom door de voorzitter  
  
De voorzitter heet iedereen welkom op de 2de fysieke vergadering van dit schooljaar
   
2. Notulen MR vergadering 8 februari 2022  
- Serena heeft deze verzonden naar de MR mailbox op 8 februari. Zijn deze akkoord voor iedereen?  
- Plaatsing notulen vergaderingen 7/12 en 8/2 op website. Notulen zijn akkoord. Sittah zet ze op de website. 

3. Informatie van Inge Bischoff  
- Concept arbo-jaarplan: bespreken we volgende vergadering. Moet nog opgesteld worden. RI&E controle is geweest bij de Tangram. Daar zijn een aantal punten uit voort gekomen die meegenomen moeten worden. Ook zijn er zaken die bovenschools geregeld moeten worden. 

- Voortgang schoolplan: Er is een groeiwijzer opgesteld door Nancy en Daisy. Dit is overzichtelijker voor de leerkrachten. Dit is een verbetering.  
Doelenmuur: bezig met het beter integreren in de lessen waardoor het meer gaat leven. 
Wens is ook om de persoonlijke doelen van leerlingen meer in kaart te brengen en dit te tonen in rapporten. 

- Formatieplan (toegezonden per e-mail). Zorg over invulling formatie blijft. De concrete invulling volgt nog niet uit het per e-mail toegezonden overzicht. Alle zeilen moeten bijgezet worden om de formatie rond te krijgen. Het is de vraag of dit zal lukken en hoe e.e.a. ingevuld zal worden. Daar moet nog duidelijkheid over komen. 

- Werkdrukverlaging- en professionaliseringsplan (toegezonden per e-mail) De P-MR heeft hiermee reeds ingestemd. Door het gepuzzel vanwege ziekte/afwezigheid, is de werkdruk wel nog hoog. Meester Jobbe moet bijv. ook vaker voor de klas staan. 
   
4. Huisvesting   
- Stand van zaken? Toezegging is er dat er na de zomer 2 nieuwe klaslokalen zijn. Wellicht binnen het schoolgebouw, anders eventueel noodlokalen. 
- Overleg met de Gemeente en directie Kom Leren loopt. 
o.b.v. leerlingenaantallen is er ruimtekort, zo wordt ook erkend door de Gemeente. 
Ook overleg over langetermijnplanning meubilair en leermiddelen i.c.m. visie. 
  

5. Rondvraag voor zaken die besproken moeten worden met Inge Bischoff 
- Ziekteverzuim:verzuimpercentage is nog redelijk laag (rekening houdend met part-timers) 
- Co2-meter: moet Europees aanbesteed worden 
- Volgend jaar relatief kleine groep 8, normale klassen 5, 6 en 7. Grote groep 3 en 4. Met 4 kleuterklassen komen we er niet, zullen er 5 moeten worden (vraag is of daar direct mee gestart wordt, of pas later in het schooljaar). Ook wordt nagedacht over combi 2/3 en 3/4. Schooljaar 2023/2024 in elk geval veel groep 3 leerlingen.  
- Attenderen ouders op agenda-functie in Schoudercom. Daarin staan alle actuele vrije dagen, studiedagen, activiteiten etc. De koningsspelen worden verplaatst. Daarover worden ouders geïnformeerd 


6. Informatie t.b.v. nieuwsbrief vanuit Inge Bischoff 
Plaatsing nieuwsbericht opgesteld door Björn in december (wellicht aanpassen?) 
Punten vanuit Inge Bischoff: Geen nadere punten 

7. MR Organisatie  
Geen bijzonderheden 

8. Oudergeleding MR 
Geen bijzonderheden 

9. Teamgeleding MR  
Geen bijzonderheden 

10. Informatie van GMR  
 Geen bijzonderheden 

11. Informatie t.b.v. nieuwsbrief vanuit MR 
Het door Bjorn in december opgestelde nieuwsbericht wordt aangepast en daarna geplaatst door Inge. 

12. Rondvraag   
Geen bijzonderheden
    
13. Afsluiting + volgende vergadering plannen   
Dinsdag 17 mei 19.30u MR via Teams 
Woensdag 29 juni 19.30u MR Fysiek 
Optioneel: dinsdag 12 juli 19.30u MR via Teams