Notulen van de MR vergadering van dinsdag 17-12-2019

Aanwezig: Cherille Bronckers, Desi Chappin, Björn Nievergeld, Inge Dewarrimont, Evelien van Gerwen
Namens het bevoegd gezag: Inge Bisschoff
Afwezig en afgemeld: Anouk Steijns
GMR: -


1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.


2. Notulen MR vergadering 5 november 2019
Notulen zijn vastgesteld en akkoord bevonden.


3. Informatie van GMR
• Terugkoppeling GMR vergadering 2 december: Ging voornamelijk over het functie bouwhuis, waarin functies worden beschreven en gekoppeld aan salarisschalen. Het proces zit nog in de eerste verkennende fase. Daarnaast ging het ook over het lerarentekort en de vraag welke creatieve oplossingen er zijn.
• Wijzigingen MR-Reglement (document staat op onedrive: “Brief GMR namens CvB iz. bevoegdheid GMR namens MR-en iz. vaststellen reglementen inclusief bijlage 20191113”): Hiermee stemmen we in. De voorzitter tekent en retourneert.


4. MR organisatie
• Introductie Inge Dewarrimont als nieuw lid
• Via het MR-mailadres gaat alles van de MR gecommuniceerd worden.
• Informatie op website: de volgende vergadering, als Anouk er weer bij is, maken we een foto voor op de website, zodat ouders ons herkennen. Oude notulen laten we twee schooljaren op de site staan.


5. Terugkoppeling van het team
• Sinterklaas: verliep goed, maar enig gedoe rondom Zwarte Piet. Merendeel team wil met de roetveegpiet verder. Het Festa-team is verdeeld. De huidige Pieten willen graag als Zwarte Piet verder, dus mogelijk moet er een andere Sint en Pieten gezocht worden. Er wordt verder over gesproken richting volgend jaar. MR schaart zich achter het besluit van de school, spreekt zelf geen voorkeur uit. Advies om naar ouders hierover rechtstreeks te communiceren.
• Kerst: Woensdag 18 december (morgen) is het kerstdiner.
• Schoudercom (do 19-12 open spreekuur): de Cramignon is eerste school die Schoudercom combineert met Parnassus, hetgeen leidt tot wat kleine opstartproblemen. Isy stopt in februari, dus het is erg belangrijk dat ouders aangemeld zijn. Volgende ronde oudergesprekken wordt ook via Schoudercom ingepland.


6. Informatie van het bevoegd gezag
• Begroting: Inge licht de begroting toe.
o Het tussenlokaal bij groep 1/2 wordt tijdelijk verhuurd aan MIK omdat ze daar met wachtlijsten te kampen hebben.
o Bekostiging impulsgebieden is naar 0 gegaan: de wet op de privacy leidt ertoe dat onzichtbaar is op welke leerlingen extra hulpmiddelen ontvangen. Het is vooralsnog onduidelijk op welke wijze de school er dan achter komt aan wie de gelden besteed moeten worden.
o Er komt nog een schrijven van het bestuur over hoe op termijn om te gaan met de negatieve eindsom.
o De bestuursbegroting is goedgekeurd door de GMR vorige week.
In februari komt de begroting weer op de agenda, dan zijn de vragen door het bestuur beantwoord.


7. Huisvesting
• Overleg met CvB 4-12-2019: Vaststellingsovereenkomst is er, vanaf januari juridisch eigendom over het schooldeel van het gebouw. De gemeenschappelijke voorzieningen zoals gymzaal en theater huren we. Hierbij geldt wel dat de twee scholen voorrang hebben. De ruimtes beneden (CB) gaan verbouwd worden tot kleuterlokalen, op zijn laatst in 2021. Op de bovenverdieping wordt onderzocht of er tussenwanden verplaatst gaan worden.


8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Er wordt medegedeeld dat de begroting is ingezien en Inge Dewarrimont schrijft een stukje om zichzelf nogmaals voor te stellen.


9. Rondvraag
• Festa commissie financiën: Niet iedereen in de commissie heeft een goed inzicht in de financiën en soms duren terugbetalingen lang. Reactie Inge: dit jaar is er weer een kascontrole geweest, het zou nu transparanter moeten zijn.
• Schoonmaken klassen: Wordt via Europese aanbesteding ingekocht. Schoonmaker heeft 2 uur per dag om de hele school te poetsen. Ze doet dit via een vast rooster. De docent moet de klas aangeveegd achterlaten zodat de schoonmaker haar werk kan doen.
• Gymzaal en theater: De ruimtes worden niet altijd schoon door andere gebruikers achtergelaten. Dat geldt ook voor het terugzetten van materialen. Inge Bisschoff bespreekt het opnieuw met Arno. Ook de gladheid van de vloer is een bespreekpunt.


10. Afsluiting + volgende vergadering plannen
Donderdag 6 februari: BKB, Inge Dewarrimont zal aanwezig zijn
Dinsdag 11 februari: Visitatie KomLeren Cramignon, nog te bepalen wie van MR aanwezig is
Dinsdag 11 februari, tijdstip 18.00 of 19.30 uur (wordt nog afgestemd)
Dinsdag 17 april, tijdstip 18.00 of 19.30 uur (wordt nog afgestemd)