Notulen van de MR vergadering van dinsdag 17-01-2023

Agenda MR vergadering dinsdag 17 januari 2023 19.30u (fysiek) 
  
Aanwezig:  Evelien, Inge, Bjorn, Anouk en Sittah 
Namens het bevoegd gezag:  Inge B.  
Afwezig en afgemeld:  Eva (bijeenkomst GMR inzake begroting) 
GMR:-   
   
1. Opening en welkom door de voorzitter  
 Opening door Inge. 
   
2. Notulen MR vergadering 15 november 2022  
De notulen van de vergadering van 15 november zijn 2022 akkoord bevonden.  

3. MR Organisatie 
- Nieuwe verkiezingen: Er hebben zich al twee potentiële kandidaten gemeld n.a.v. nieuwsbrief op schoudercom: Githe Clermonts en Roy Meertens. Vacature plaatsen en start verkiezing (indien er nog steeds 2 (of meer) kandidaten zijn) --> vraag aan Inge B. om deze week vacature open te zetten. Twee weken om te reageren; 
- Digitale stemming middels Schoudercom na carnavalsvakantie;  
- Afstemmen communicatie richting ouders met Schoudercom; wanneer wordt een blog, nieuwsbericht of persoonlijk bericht gebruikt. De verschillende kanalen kunnen verwarrend werken.    

4. Oudergeleding MR 
- Begroting Festa: niet geheel helder waar de bedragen vandaan komen, begroting is niet compleet. Reserves zijn niet opgenomen in deze begroting. Begroting opmaken aan het einde van een schooljaar, om reserves te kunnen inzetten; 
- Startfeest inkomsten, uitgaven en omzet opnemen in begroting. Dit is niet helder in deze begroting; 
- Kascontrole van eerdere jaren en jaarverslag op website plaatsen ter transparantie --> Inge B. vraagt dit na bij Rob, Sittah checkt welke jaren ontbreken;   
- Algemene herinnering voor vrijwillige bijdrage mag gestuurd worden als deze niet gepersonaliseerd wordt gestuurd.    

   
5. Teamgeleding MR  
- Wat doen we met de uitkomsten van CO2-meters? De luchtvochtigheid is in meerdere klassen structureel te laag. Wat gaat hier concreet mee gebeuren? Zijn er acties die uitgezet worden? --> Ventilatie, ramen openen en bakjes water ter luchtvochtigheid zijn enige mogelijkheden;  
- Kplus heeft onderzoek uitgevoerd naar gebouwventilatie, rapport worden eind februari bekend gemaakt, gedeeld met stichting en gemeente Eijsden-Margraten;  
- Werkverdelingsplan: veel lessen crea en gym uitgevallen door vervangingstekort of andere acitiveiten. Dit wordt wel meegenomen in taakuren. Hoe kan dit worden opgevangen?  Carnaval vindt op twee vrijdagen plaats --> twee vrijdagen dus geen gym --> Gym wordt niet ondervangen vanuit gelden werkdrukverlaging, alleen crea en onderwijsassistenten vallen hieronder. Crea is vaker uitgevallen dit schooljaar, echter is muziek niet opgenomen in de normjaartaak, terwijl hier 30 minuten per week beschikbaar zijn voor de leerkracht en andere taken;  
- Waar worden keuzes van formatie op gebaseerd als NPO gelden niet meer beschikbaar zijn? 2,3 FTE bestaat uit NPO gelden. Tijdelijke contracten zijn niet baanzeker, mijlpalers met Pabo opleiding binnen stichting blijven binnen de stichting. Contracten die worden behouden vanuit NPO gelden of mijlpalerregeling (‘last in’ contracten) zijn niet per direct de eerste werknemers die aangesproken worden voor mobiliteit als een formatie te krap wordt. Dit kan alle werknemers betreffen. Er wordt altijd vanuit schoolperspectief gekeken.  
  
 6. Informatie van GMR 
- Eva, Evelien en Inge: GMR-bijeenkomst 23-11-2022, kennismaking met andere MR leden van scholen en GMR leden. Begroting werd hierin benoemd, GMR lid uitnodigen om informatie hierover te delen, gericht op financiële kennis.  
- GMR is op zichzelf staand orgaan, MR-leden zitten niet in GMR, waardoor spraakbakens elkaar mislopen. Het zou constructiever zijn als een MR-lid per school deelneemt aan GMR.  
- Contact met Bart opnemen ter uitnodiging van vergadering 14 maart (fysiek). Informatieverstrekking en samenwerking tussen GMR en MR verbeteren. Sittah neemt contact met hem op. Vragen: ‘Belangen verstevigen tussen MR en GMR, hoe kunnen we hieraan werken/bouwen’, ‘Stukje uitleg financiën/begroting’, ‘Inhoud bijeenkomsten van GMR, delen met MR, zo kunnen we samenwerking creëren en bundelen we onze organen’.  
Brief opstellen voor CvB om GMR/MR meer te verbinden, samenwerking verbeteren en informatie te delen? 
- Mobiliteit werd benoemd tijdens deze bijeenkomst. Leerkrachten kunnen mobiliteit aanvragen, directeuren maken een formatieplan, hieruit wordt gematcht. Dit werd vaag benoemd in deze bijeenkomst, volgens Inge B. geen verdere veranderingen hierin.  

7. Informatie van Inge Bischoff  
- Begroting schooljaar 2023/2024. Nog niet compleet, gesprekken lopen. Bondgenootschappen Mesch, Tangram en Cramingon overleggen en sparren over mogelijkheden in begroting, na gesprekken komt definitieve versie;  
- Informatie over de begroting van Kom Leren: financiële systeem wordt aangepast, onoverzichtelijk, eerder genoemde controller is ook hiervoor aangesteld;  
- Subsidie ‘basis op orde’ á 900 euro per leerling aangevraagd binnen de stichting. Hier zijn scholen voor ingeloot, er wordt echter gekeken naar mogelijkheden en plannen voor alle leerlingen in onze stichting; 
Komende jaren groeien naar meer onderwijs op maat, rekening houdend met inzet op leerlijnen, verschillen, instructiemodellen en een nieuw leerlingvolgsysteem;   
- Formatie voor komend schooljaar wordt krapper, hierop anticiperen in teamvergadering/studiedagen dit jaar en volgend schooljaar;  
- SOP, niet tevreden, bovenschools wordt er gekeken naar een nieuwe methode, wordt uitgesteld naar komend schooljaar;  
- Gebouw: ‘Integraal huisvestigingsplan’ rapport vanuit gemeente over ‘Op de Cour’ en inrichting van teamkamer en andere ruimten. Nodige verbouwingen --> vóór de zomervakantie is een pré eis;  
- Medewerkersenquete wordt besproken in komende teamvergadering, werkdruk kwam hierin naar voren. Dit gaat teambreed worden opgepakt;  
- Groepen 6 t/m 8 leerlingentevredenheidsonderzoek scoort een 8,9.  
  
8. Rondvraag   
- Co2-meter: gebruik nu volledig duidelijk en wat zijn de uitkomsten? 
- Festateam; stand van zaken? 
- Rapport extern expertisebureau onderzoek luchtventilatie? 
- Onderdelen zijn besproken in bovenstaande punten.  
- Infoavond ja of nee? --> Invulling om ouders op de hoogte te brengen van huidige visie wordt opgepakt met team.  

10. Informatie t.b.v. nieuwsbrief vanuit MR 
Vacature MR 

11. Afsluiting + volgende vergadering plannen   
Dinsdag 14 maart 2023 19.30u, fysiek