Notulen van de MR vergadering van dinsdag 15-11-2022

Agenda MR vergadering dinsdag 15 november 2022 19.30u (TEAMS) 
  
Aanwezig:  Inge, Evelien, Bjorn, Eva en Sittah 
Namens het bevoegd gezag:  Inge B. 
Afwezig en afgemeld:  Anouk 
GMR: -   
   
1. Opening en welkom door de voorzitter  
 Opening door Inge.  
   
2. Notulen MR vergadering 4 oktober 2022  
 De notulen van de vergadering van 4 oktober 2022 zijn geakkordeerd. Deze zijn te vinden in de map van de tweede vergadering van schooljaar 2022/2023. 

3. MR Organisatie 
- Concept financieel jaarverslag MR 2021/2022: te vinden in de map van de tweede vergadering. Geakkordeerd.  
- Concept financiële begroting MR 2022/2023: te vinden in de map van de tweede vergadering. Geakkordeerd. 
- Notulen 17-05-2022 kon Sittah niet terugvinden, deze zijn hersteld. Sittah zal deze op de website plaatsen.  
- Bijeenkomst GMR 23 november a.s.; Evelien en Inge zullen vanuit de oudergeleding deelnemen. Sittah of Eva zullen deelnemen vanuit de personeelsgeleding. 
- Scholing MR: terugkoppeling i.v.m. informatievoorziening vanuit de GMR 
- Definitieve samenstelling MR schooljaar 2022/2023: 
Ouders:  
Evelien  
Inge (voorzitter) 
Björn 

Leerkrachten:  
Sittah (secretaris)  
Eva 
Anouk zal de 3e en 4e vergadering deelnemen. Linda Smeets zal de volgende vergaderingen bijwonen en de rol van Anouk overnemen. T.z.t. zal de website worden bijgewerkt.  

4. Oudergeleding MR 
Communicatie voorafgaand aan de verkiezing voor de plaats die vrijkomt door aftreding Bjorn dient helder naar ouders te zijn. Kort aangeven in de volgende nieuwsbrief dat er een vacature aan gaat komen. De vacature van de vorige ronde dient aangepast te worden en begin januari geplaatst te worden. Eva zal deze aanpassen. De verkiezingen kunnen dan worden gehouden rondom maart. Het nieuwe lid kan dan voor de zomervakantie al deelnemen en starten in september.
   
5. Teamgeleding MR  
 CO2-meters geplaatst; bij welke kleur moet er actie ondernomen worden en welke actie dient dit dan te zijn. Protocol opstellen hiervoor; 
Onafhankelijk expertiseteam heeft onderzoek gedaan naar de luchtventilatie in het gebouw, hier dienen we nog een reactie op te krijgen vanuit de schoolleiding.  
  
 6. Informatie van GMR  
Deelname aan de GMR-bijeenkomst op 23 november: Inge, Evelien en Eva of Sittah 

7. Informatie van Inge Bischoff  
- Conceptbegroting schooljaar 2023/2024 
Schoolbegroting wordt pas besproken op 2 december. Het bestuur dient te gaan bezuinigen aangezien de NPO-gelden vanuit Corona weg zullen vallen, dit zal gevolgen hebben voor het personeel binnen de stichting. Het bestuur zal een plan opstellen om zoveel mogelijk personeel binnen te houden, gezien het tekort. Hierbij wordt er gelet op subsidies en de bestuursbegroting.  
 - Informatie over de begroting van Kom Leren 
GMR zou hier in mogen meedenken, vergadering vindt volgende week plaats.  
- Gebruik klachtenregeling 
 n.v.t.  

8. Rondvraag   
Gerucht omtrent schoolreisje (Björn) en definitieve begroting vanuit Festateam. Luc zou een datum prikken om met het dagelijkse bestuur samen te komen, waarbij de begroting zal worden opgepakt door Inge B. Communicatie door Festateam richting ouders over de activiteiten dit schooljaar om duidelijkheid te creëren.  
Start voorbereiding MR verkiezing (Björn) toelichten aan Inge B. (zie eerdere uitleg bij onderdeel ‘Oudergeleding’). Daarbij toevoegend een herhaling in nieuwsbrief over de taken van een MR-lid, om een duidelijk beeld hierover te krijgen. 
Protocol rondom CO2-meters; protocol wordt vormgegeven. Robert zal het team uitleg geven over de te doorlopen stappen.  
Rapport over extern expertisebureau voor het onderzoeken van luchtventilatie dient nog ontvangen te worden. 

10. Informatie t.b.v. nieuwsbrief vanuit MR 
Informatie over nieuwe samenstelling MR schooljaar 2022/2023 
   
11. Afsluiting + volgende vergadering plannen   
17 januari bijeenkomst 19.30u (fysiek) 
14 maart bijeenkomst 19.30u (digitaal)