Notulen van de MR vergadering van dinsdag 15-09-2020

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Anouk Steijns, Sittah Huntjens, Serena
Aerts, Evelien Herps
Namens het bevoegd gezag: Inge Bisschoff
Afwezig en afgemeld: -
GMR: -


1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden.

2. Notulen MR vergadering 23 juni 2020

De notulen zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld. Ze worden op de website geplaatst.


3. Informatie van GMR
-


4. MR organisatie
Er is kennisgemaakt met de nieuwe leden. Met ingang van de volgende vergadering neemt Serena
het voorzitterschap op zich en Anouk het secretariaat. Sittah zal af en toe ondersteunen bij het
notuleren. Björn, Serena, Anouk en Evelien spreken een gezamenlijk moment af om kort de
overdracht van voorzitterschap en secretariaat te regelen.
De namen en foto’s van de MR-leden worden bijgewerkt op de website. De mailbox van de MR wordt
door de personeelsgeleding gelezen, omdat zij eenvoudiger toegang hebben.
Er is een voorkeur om ca. 6 keer te vergaderen en daar waar nodig vanwege inkomende stukken, een
korte Teams-bijeenkomst te plannen. De grotere vergaderingen zijn bij voorkeur een afwisseling van
fysiek en online, vanwege de huidige maatregelen zullen ze voorlopig nog enkel online plaatsvinden.
Cherille neemt plaats in de GMR. Serena zal met haar contact onderhouden en informatie delen in de
vergadering.
Björn past het huidige jaarplan aan zodat er een logische en werkbare volgorde van onderwerpen
komt.


5. Terugkoppeling van het team
De personeelsgeleding gaat proberen meer input bij het team op te halen, o.a. door ruim op tijd een
vergadering van de MR onder de aandacht te brengen en te informeren over onderwerpen op de
agenda.
De studiedag van 14 september heeft vooral in het teken gestaan van de volgende onderwerpen:
autonomie kindgesprekken, autonomie doelen, bewegend leren, leerlijnen en technisch en
begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen is er nu nog geen nieuwe methode. Leerkrachtgedrag is zeer
bepalend en dit analyseren is nodig voordat er tot een nieuwe methode besloten kan worden.
Start van het schooljaar: Het continurooster blijft zeker tot kerst. Het team voelt veel voor het
handhaven van het continurooster na Corona. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde scholen
binnen de stichting, wordt dit een GMR- of MR-kwestie om verder te onderzoeken. Iedere school
behoudt de mogelijkheid het oude rooster te behouden.
De startgesprekken zijn online afgerond en als positief ervaren.


6. Informatie van het bevoegd gezag
Buitenterrein: Inge Bisschoff heeft veelvuldig contact met de gemeente over het kapotte hek. Het
bureaucratisch proces verloopt moeizaam, het is nu wachten op nieuwe stukken voor in het
hekwerk. Tijdens de pauzes verloopt het toezicht goed. De buitendeur bij de kleuters gaat tijdens de
lessen dicht. Groenonderhoud van de gemeente loopt ook achter. Bovendien zijn er meer
vernielingen de laatste tijd. Het speelterrein is openbaar. Boa’s gaan meer controleren en er wordt
onderzocht of er een verbodsbord voor toegang na 21.00 uur kan komen.
Corona: Het CvB hanteert strengere maatregelen dan het RIVM. Enkel nieuwe ouders en
noodzakelijke externe hulp komen het schoolgebouw in, alle andere volwassenen worden geweerd.
Nieuw CvB: Peter en Johan komen 25 september afscheid nemen van de Cramignon. Begin oktober
komen Stef en Inge voor de eerste keer naar school om kennis te maken.
Testen van leerkrachten duurt vooralsnog lang. Er zijn geen vervangers beschikbaar. Als intern
oplossen niet lukt, zullen klassen naar huis gestuurd worden. Streven is dan om alle klassen 80% van
hun onderwijstijd te laten halen en om de last dus eerlijk te verdelen over alle groepen.
Gebouw en huisvesting: Er is een sessie met Björn geweest om te onderzoeken hoe het gebouw
beter kan aansluiten op de visie van de school. Het leerlingenaantal groeit, waardoor er komend
schooljaar mogelijk al gestart moet worden met een derde kleuterklas. Ook groep 3 telt dan een
groot aantal leerlingen. Omdat er nog geen derde kleuterlokaal is, is er aangedrongen op actie bij het
CvB. Stef gaat dit op zich nemen.
Er wordt veel geklaagd over luchtkwaliteit binnen de school. Vanwege Corona vinden er 16
september metingen plaats in groep 8, groep 4 en de gymzaal.
Officiële documenten: het werkverdelingsplan en de nieuwe schoolgids zijn met de MR gedeeld.
Björn maakt met Inge een afspraak over het ondertekenen van de gecontroleerde documenten.


7. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Anouk geeft de nieuwe rolverdeling door.

8. Rondvraag
Brief CvB omtrent formatie: antwoord leidt niet tot tevredenheid, er zijn nog veel vragen. Er komt in
de nieuwsbrief een oproep aan ouders met de vraag wie voldoende achtergrondkennis heeft om ons
te helpen met het doorgronden van deze begroting. In het najaar volgt een bijeenkomst van de
Stichting over de begroting, hier wil de MR geïnformeerd naar toe gaan om de juiste vragen te
kunnen stellen.


9. Afsluiting + volgende vergadering plannen
Kort tussentijds: Do 15 oktober 19.30 uur via Teams
Normale vergadering: Ma 23 oktober 19.30 uur via Teams