Notulen van de MR vergadering van dinsdag 11-02-2020

Aanwezig: Cherille Bronckers, Desi Chappin, Björn Nievergeld, Inge Dewarrimont, Evelien van Gerwen

Namens het bevoegd gezag: Inge Bisschoff

Afwezig en afgemeld: Anouk Steijns

GMR: n.v.t.

1. Opening en welkom door de voorzitter.

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 17 december 2019

Zwarte Pieten volgend jaar worden gemengd.

Notulen zijn vastgesteld en akkoord bevonden.

3. Informatie van GMR

-

4. MR organisatie

BKB
Inge W is aanwezig geweest. De communicatie was vorig jaar een punt en is nu duidelijk verbeterd. Schoudercom vervult daarbij positieve rol. Sfeer op de school is goed.

E-mailadres MR – werkwijze afspreken
Functioneert nog steeds niet voor de oudergeleding, wel voor de docentleden. Björn belt met Unilogic.

Bijwerken Jaarplanning/verslag
Deze moet bijgewerkt, Evelien vult aan en dit wordt volgende keer besproken.

Informatie op website – notulen opschonen
Er moeten nog wat documenten uit 2017 verwijderd.

We voegen individuele foto’s toe, zodat bij eventuele wijzigingen makkelijker aangepast kan worden. Foto’s worden naar Desi gestuurd.

5. Terugkoppeling van het team

Vanuit het team geen bijzonderheden.

6. Informatie van het bevoegd gezag

Concept Arbo-jaarplan
Er zijn 25 knelpunten, de quickscan naar het personeel staat nog open. Het plan volgt volgende week.

Definitieve begroting komend kalenderjaar
Deze is nog niet definitief, want het is nog niet goedgekeurd gekregen. School draagt alleen nog verantwoording voor de zaken waar ze zelf invloed op uitoefenen. De zeggenschap over het budget per leerling wordt hierdoor minder. Er is ook nog geen inzicht verschaft over bestedingen van de afdrage van de school aan het bestuursbureau.

Voortgang Schoolplan
Er zijn 5 PDCA’s.

Autonomie van het kind wordt erkend als uitgangspunt van het leerproces + Coachende leerkracht: Er zijn verschillende studiemiddagen hieraan besteed. Het voeren van kindgesprekken wordt volgend jaar vervolgd met nascholing. Tweede helft dit jaar aandacht voor doorlopende leerlijn. In verschillende groepen wordt geëxperimenteerd met doelenmuren. Leraren doen aan collegiale consultatie en geven vooraf aan waarnaar gekeken wordt.

Bewegen in en om school: Luc is de vakspecialist, alle groepen hebben les van hem. De daily mile is ingezet, kinderen missen het ook als het niet gebeurt. Er is een beweegkast ingericht. Er komt nog onderzoek om te kijken of kinderen zich beter concentreren.

Groepen 1 en 2 werken vanuit leerlijnen: Er zijn eigen formats gemaakt waardoor de doelen zichtbaar zijn. Uitdaging om dit voor vervangers snel duidelijk te maken. Er worden materialen aangeschaft bij de leerlijnen, zoals nu Carnaval. Er is een hoge betrokkenheid vanuit de leerkrachten. In bouwoverleg wordt nu geëvalueerd.

Thematisch werken WO: Nieuwe manier van werken moet nog wennen. Moeite om in alle groepen kerndoelen te halen, dan moeten alle thema’s aan bod komen. Het zorgt voor onrust bij ouders. Er komt een nieuwsbrief waarin de werkwijze en verantwoording nogmaals wordt verduidelijkt.

Communicatie: Vanuit BKB gaven de ouders terug dat deze verbeterd was, o.a. door Schoudercom, de nieuwe website en als voorbeeld de communicatie tijdens de ziekte.

7. Huisvesting

Per 1 januari 2021 is de huur opgezegd. Verder nog geen plannen uitgewerkt voor de nieuwe inrichting. Daar komt waarschijnlijk een werkgroep voor. Er komen veel aanmeldingen, we starten met meer leerlingen. Er moet mogelijk een kleutergroep bij. Een andere optie is een groep 2/3. Björn kan vanuit zijn expertise hier een bijdrage aan leveren.

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief

Er wordt iets toegevoegd over de BKB. Inge W schrijft iets over het deel met de ouders. Inge B vult de rest aan.

9. Rondvraag

Onderwijstijd
Er heeft een bericht op Schoudercom gestaan om te verduidelijken dat de onderwijstijd niet in gevaar komt, ondanks de extra vrije dagen door de ziekte, stakingen en studiedagen.

Veiligheid schoolplein
Vanuit kinderen van de Tangram signalen dat kinderen onder schooltijd van het terrein afgaan. Belangrijk om hier alert op te zijn en dit te voorkomen. Mogen buitenstaanders zo maar het terrein op? Dit mag omdat het terrein van de gemeente is. Bij overblijven is er altijd een ouder bij kinderen die eventueel op het speelveldje spelen.

Schermtijd
Er zijn geen afspraken over de maximale duur, maar door Luc is aangegeven dat na een halfuur er een langere pauze moet zijn. In de praktijk zijn het veelal kwartiertjes. Wel aandachtspunt om bij alle nieuwe materialen die beschikbaar komen, voor ogen te houden dat het enkel aanvullend is.

10. Afsluiting + volgende vergadering plannen

Volgende vergadering is op 7-4-2020 van 19:30 – 21:00

Dan in ieder geval op planning de formatie.