Notulen van de MR vergadering van dinsdag 10-09-2019

Aanwezig: Desi Chapin, Evelien van Gerwen-Herps, Diana van der Maaten

Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff

Afwezig en afgemeld: Cherille Bronckers, Anouk Steijns

GMR: n.v.t.

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom om 19:30 en licht de agenda voor vandaag toe.


2. Notulen MR vergadering 11 juni 2019
Notulen zijn vastgesteld en akkoord bevonden.


3. Informatie van GMR
Geen nieuws vanuit de GMR. Björn Nievergeld is benaderd door de GMR met de vraag of er interesse is om deel te nemen aan de GMR. Om persoonlijke redenen heeft Björn hier voor bedankt.


4. MR organisatie
Overdracht Diana
Diana van der Maaten is vertrekkend ouderlid, zij is deze vergadering uitgenodigd ten behoeve van de overdracht van taken aangezien zij de afgelopen jaren de rol van secretaris heeft vervuld. In de overdracht is besproken waar documentatie te vinden is. Deze staat allemaal op de OneDrive van de MR en waar we als MR nog aan moeten denken. Hiermee is de overdracht van Diana als vertrekking ouderlid afgerond. Daarnaast is dit moment gebruikt om afscheid te nemen van Diana en haar te bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.
Evaluatie jaarplan MR afgelopen jaar en inventarisatie komend jaar + vergaderdata
Jaarplan is vastgesteld voor het komende jaar. Vergaderdata worden net als vorig jaar per keer vastgesteld dit om aan te sluiten bij de behoefte van dat moment.
Samenstelling MR (personeelsgeleding / oudergeleding)
o Nieuwe MR lid oudergeleding: hiervoor staat de vacature nog openen. Op dit moment heeft 1 ouder zich formeel aangemeld voor de vacature en 1 ouder heeft interesse doorgegeven maar nog geen formele aanmelding. Inschrijfperiode loopt tot 30-9. Daarna zal bij meer dan 1 aanmeldingen een verkiezing plaatsvinden om te bepalen wie ouders zal vertegenwoordigen als nieuw ouder lid. Bij 1 aanmelding zal de aanvaarding van het nieuwe lid binnen de MR zelf plaatsvinden. Dit is allemaal conform MR beleid.
o Nieuw MR lid personeelsgeleding: Per schooljaar 2019-2020 zal Cherille Bronckers de plek van Julienne Petit innemen als MR lid uit de Personeelsgeleding. Cherille zal bijgepraat worden door Desi Chapin aangezien zij er deze vergadering niet bij kon zijn. Cherille heeft al toegang tot de documenten op OneDrive. De eerstvolgende vergaderdatum zal middels de notulen gedeeld worden met Cherille.
Rooster van aftreden
Rooster van aftreden is bijgewerkt op OneDrive. Dit jaar zal het laatste jaar van de eerste termijn zijn voor: Desi Chapin (Personeelsgeleding) en Björn Nievergeld (Ouderlid). Einde van het jaar zal er afgestemd worden of en wie er opgevolgd wordt.
Taakverdeling (secretaris & voorzitter)
Afgesproken is dat de voorzitter (Björn Nievergeld) de agenda voorbereid en de Secretaris (Evelien van Gerwen-Herps) de notulen verzorgd. Voor deze vergadering zal de Voorzitter de notulen verzorgen.
Informatie op website
O Informatie omtrent de MR samenstelling zal worden aangepast zodat deze de huidige samenstelling reflecteert. Streven is dat er in oktober een nieuwe website beschikbaar komt. In de eerst volgende vergadering zal dan ook de informatie omtrent de MR besproken worden. Tegen die tijd zal er ook een nieuw ouderlid aangehaakt zijn en kunnen we deze informatie aanpassen.
o Hierbij is ook afgesproken dat de whatsapp groep opgeschoond word.


5. Terugkoppeling van het team
In het team is afgesproken dat tijdens de teamvergadering er een deel beschikbaar gesteld zal worden waarbij het bevoegd gezag niet aansluit zodat het team de MR afvaardiging kan voorzien van informatie en de MR afvaardiging zaken kan toetsen/delen met het team. Dezelfde afspraak geld al binnen de MR.


6. Informatie van het bevoegd gezag
Jaarplan en Schoolgids
Deze documenten zijn ter validatie en voor akkoord aangeboden aan de MR. Beide zijn akkoord bevonden en voor gezien getekend door de voorzitter.
Formatie
Hierin heeft nog een wijziging plaatsgevonden als gevolg van last minute wijzigingen in het leerlingen aantal. Huidig leerlingen aantal is 188 i.p.v. de verwachte 192. Dit heeft direct invloed op de maximaal beschikbare inzet in FTE. Momenteel is er sprake van een lichte overschrijding van deze waarde die vooralsnog kwijtgescholden wordt. Echter in een detail overzicht zorgt voor enige verwarring. De Directrice heeft dan ook om opheldering gevraagd. In afwachting van een reactie en de mogelijk invloed daarvan op de formatie bepaling.
Ouderavond BLINK
Sinds dit jaar maken we binnen de Cramignon gebruik van een nieuwe onderwijsmethode genaamd BLINK. Deze methode is gericht op onderzoekend onderwijs. Om ouders te informeren hierover en de mogelijke ouderparticipatie hierin wordt er een ouderavond georganiseerd.
Nieuwe website
Er wordt naar gestreefd om in oktober de nieuwe website voor de Cramignon live te hebben. Deze zal dan voldoen aan het nieuwe stichting brede concept en aangevuld (wanneer is nog niet duidelijk) worden met Schouderkom de vervanger van Izy. Op de website zal ook een item komen genaamd “Zo doen we dat op de Cramignon”. Doel hiervan is ouders voorzien van informatie omtrent de Cramignon. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het rookbeleid of benodigde schoolspullen. Ouders zullen hier t.z.t. over geïnformeerd worden. De MR is blij om te zien dat dit initiatief geeffectueerd wordt.


7. Huisvesting
Terugkoppeling vanuit CvB
Huidige stand van zaken is dat de onderhandelingen met de gemeente positief verlopen en we in afwachting zijn van een formele reactie omtrent dit proces.


8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
In de nieuwsbrief zal vermeld worden dat Cherille Bronckers de personeelsgeleding gaat aanvullen als vervanging van Julienne Petit. Daarnaast zal er ook vermeld worden dat de inschrijfperiode voor deelname aan de MR als ouderlid op 30 september afloopt. Indien er meerdere aanmeldingen zijn dan zal er een verkiezing plaatsvinden welke middels Izy ondersteund zal worden. Bij een enkele aanmelding zal de aanvaarding in de MR plaatsvinden.


9. Rondvraag
Bij de intake van nieuwe leerlingen wordt er gevraagd wat het beroep van ouders is. In de praktijk lopen we tegen situaties aan waar bepaalde expertise handig is om een beroep op te doen. Denk hier bij aan een Controller bij het bespreken van de begroting of een grafisch ontwerper bij het ontwerpen van posters voor het Festa team. Ouders zijn vaak genegen om op incidentele basis hier een bijdrage in te leveren. Er wordt gekeken hoe we hier in de toekomst in goed overleg en afstemming gebruik van kunnen maken.


10. Afsluiting + volgende vergadering plannen
Volgende vergaderdatum is vastgesteld op 5-11-2019 van 19:30 tot 21:00 in de teamkamer van de Cramignon.
Vergadering is gesloten om 20:45.