Notulen van de MR vergadering van dinsdag 07-12-2021

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Evelien Herps, Sittah Huntjens, Serena Aerdts, Eva Janssen
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff
Afwezig en afgemeld: -
GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 28 september 2021
Notulen van vorige vergadering zijn akkoord.

3. MR organisatie
- Jaarverslag 2021-2022: is akkoord
- MR website: als je klikt op ouders> medezeggenschap, de informatie klopt niet.
Deze informatie moet worden aangepast en Eva moet worden toegevoegd.
- Bijeenkomst GMR 25-01-2022: Serena zal namens de MR deelnemen en zich opgeven via bestuursbureau.
- Thuisonderwijs: Opstart duurde voor gevoel lang vanuit ouders.
Leek alsof leerkrachten overvallen werden door thuisonderwijs.
Wellicht iedere dag boeken/thuiswerkpakketjes meegeven aan kinderen.
Verschillen tussen verschillende scholen groot.
Berichten die Inge en leerkrachten hebben ontvangen van ouders zijn alleen maar positief.

4. Terugkoppeling van het team
Er is niks vanuit het team ingebracht.

5. Informatie van het bevoegd gezag
- Conceptbegroting: nieuwe Engels methode, nieuwe leesmethode
- Financiering: in februari tellen de kinderen van groep 8 nog mee.
De berekening voor dit jaar is heel gunstig.
4-daagse schoolweek wordt overwogen binnen DO bij leerkrachtentekort volgend schooljaar.
Werkdrukverlagingsgelden: zijn volledig ingezet. Laatste OA gaat starten in februari.
- Gebruik klachtenregeling: er is een nieuwe vertrouwenspersoon binnen de stichting.
Deze neemt contact op met alle vertrouwenspersonen van alle scholen.
- SOP: geen verdere mededelingen.
- Coronamaatregelen: nieuwe richtlijnen> zodra een groep in quarantaine moet, moet de leerkracht ook in

quarantaine. Geen noodopvang meer mogelijk in de klas vanaf nu bij groepen die in quarantaine moeten.

6. Huisvesting
Huisvesting: duidelijke plannen om het gebouw aan te pakken.
Er gaat bijgebouwd worden.

7. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
- Eva i.p.v. Anouk
- Groeiend lln. aantal / huisvesting > punt van aandacht

8. Rondvraag
Geen zaken voor de rondvraag

9. Afsluiting + volgende vergaderingen plannen
Dinsdag 8 februari 2022 om 19.30 uur via Teams
Dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur op school