Notulen van de MR vergadering van dinsdag 04-10-2022

Notulen MR vergadering dinsdag 4 oktober 2022 19.30u (fysiek) 
  
Aanwezig:  Evelien, Inge, Eva, Sittah, Bjorn (via Teams) 
Namens het bevoegd gezag:  Inge B.
Afwezig en afgemeld:  Anouk Steijns 
GMR: -  
   
1. Opening en welkom door de voorzitter  
  
2. Notulen MR vergadering 29 juni 2022  
Notulen van de vergadering van 29 juni 2022 zijn geakkordeerd.  

3. MR Organisatie  
- Korte evaluatie samenwerking afgelopen schooljaar: Wat ging er goed/wat kan er beter? 
Afwisseling tussen fysieke en digitale bijeenkomsten werden als prettig ervaren; 
Terugkoppelingen n.a.v. gestuurde documenten worden soms gemist;  
Open communicatie wordt als prettig ervaren. 

- Samenstelling MR + bijwerken informatie website 
Inge de Warrimont (oudergeleding) zal aankomend schooljaar de functie voorzitter bekleden, Sittah Huntjens zal de functie van secretaris op zich nemen; 
Bjorn zal na dit schooljaar de MR verlaten. In de periode van maart/april zullen de verkiezingen opgezet worden voor een nieuw lid vanuit de oudergeleding;  
Sittah zal de website bijwerken; 
Anouk Steijns zal opgevolgd worden door een andere collega, mits een collega zich hiervoor meldt.  

- Jaarverslag 2021/2022: In concept verzonden op 8 juli 2022. Akkoord/aanvullingen? 
Akkoord bevonden, geen aanvullingen.  

- Jaaragenda 2022/2023: In concept verzonden op 8 juli 2022. Akkoord/aanvullingen? 
Akkoord bevonden, personeelsgeleding zal worden aangepast door Inge dW.  

- Concept Financieel jaarverslag opstellen: Wie neemt dit op zich? 
Kosten MR-scholing worden volgende week nagevraagd; 
Mr etentje schooljaar 2021/2022 wordt nagevraagd bij Inge B.  

4. Oudergeleding MR
- Terugkoppeling Strategisch Beleidplan sessie 26-9 
Sessie werd door Bjorn (oudergeleding) als positief ervaren. Drie stellingen, gekoppeld aan het huidige strategische beleidsplan dienden beantwoord te worden. Deze zorgden voor een open gesprek over te behouden krachten en verbeterpunten; 
Eva en Sittah geven aan dat het als prettig werd ervaren om het open gesprek te voeren over de toekomst.   
   
5. Teamgeleding MR  
Over het algeheel een frisse start. Veel collega's zijn in een nieuwe groep gestart en samenwerking verloopt goed, ook met nieuwe en startende collega's;  
Veel contactmomenten worden ervaren, waardoor effectieve ruimte voor de groep soms wordt gemist. Redenen zijn de veranderde formatie, nieuwe collega's etc. Tips: tijdsblokken afspreken, contactmomenten afspreken om tijd voor eigen groep te bewaken. Eva en Sittah nemen dit mee naar een teamvergadering.  
  
6. Informatie van GMR  
  Bijeenkomst GMR-MR 23 november met alle MR-leden op het bestuurskantoor.  

7. Informatie van Inge Bischoff  
- Coronabeleid 
Bovenschools Coronabeleid is goedgekeurd door GMR;  
Het Coronabeleid volgens de Cramignon is deels af, deel 2 wordt nu afgerond door Inge. Hierin worden het hybrideonderwijs, afstandsonderwijs, de noodopvang, devices opgenomen;  
IB’ers, MT, coördinatoren van onder-, midden- en bovenbouw vormen ‘Coronateam’.  
Evelien geeft aan dat eindexamenklassen ‘vrijgesteld’ werden van afstandsonderwijs en fysiek onderwijs kregen, vraag of dit ook een idee is voor groep 8. Dit zal t.z.t worden bekeken.  

- Start schooljaar 
Verbouwing in de vakantie werd als niet prettig ervaren; 
Inrichten heeft tot aan het einde van de zomer geduurd, dit zorgde voor een onrustige start; 
Gesprekken met Tangram over leerlingenaantallen en het laten starten van zij-instromers en nieuwe leerlingen;  
80 groep 2 leerlingen, aankomend schooljaar 2023-2024 blijven waarborgen i.v.m. groei, ook met oog op eventuele zij-instromers, formatiegesprekken starten in oktober; 
Gesprekken over gebouw blijven gevoerd met gemeente.   

- Studiedag 23 september 
Teamstudie ‘Leerlijnen en cruciale doelen’ rondom rekenen zijn gestart;  
Team heeft hard gewerkt deze eerste periode, het was een drukke start.  
  
8. Rondvraag   
- Terugkoppeling vergadering Festa 13 juli 2022 
Plaatsgevonden bijeenkomst tussen het Festateam en de oudergeleding van de MR over hoe omgaan met de hoogte van de ouderbijdrage en de invulling/besteding ervan. Idee was om een enquete uit te zetten naar ouders om draagvlak te peilen;   
Festateam wilde niet deelnemen aan deze enquete, kon wel worden gedeeld met ouders door MR;   
Het bedrag voor komend schooljaar 2022/2023 is geakkordeerd door de oudergeleding van MR, mits een geconcretiseerd begrotings/activiteitenplan gedeeld zou worden aan de start van het nieuwe schooljaar; 
Inge B zal contact opnemen met Rob/Luc om te vragen of dit plan gedeeld kan worden op korte termijn, met daarbij afrondend een bijeenkomst om terug te komen op de ouderbijdrage voor schooljaar 2023/2024; 
- Pestprotocol zal deze week worden gedeeld met ouders door Inge B. 

10. Informatie t.b.v. nieuwsbrief vanuit MR 
 n.v.t.
   
11. Afsluiting + volgende vergadering plannen   
15 november 2022: Teams