Notulen van de MR vergadering van woensdag 29-06-2022

Aanwezig:  Evelien, Inge, Bjorn, Eva, Sittah
Namens het bevoegd gezag:  Inge
Afwezig en afgemeld:  Serena
GMR: -  
  
1. Opening en welkom door de voorzitter 
- Voorzitter opent de vergadering

- Incl. invullen presentielijst
  
2. Notulen MR vergadering 17 mei 2022 
- De notulen van de MR vergadering 17 mei zijn geaccordeerd. Sittah zal deze plaatsen op de website.

3. Informatie van Inge Bischoff 
- Formatieplan schooljaar 2022/2023 en klassenindeling (op 28/6 gedeeld via e-mail door Inge)
Vandaag is de groepsindeling bekend gemaakt. De nieuwe startende leerkrachten zullen goed begeleid worden. Dit wordt bestuurlijk opgepakt middels een coach, maar ook de leden van het MT (Nancy, Nanda en Inge) zullen deze nieuwe collega's goed begeleiden.

- Jaarverslag: Evaluatie schoolplan 2021-2022
Het jaarverslag is in afronding. De jaarplannen van de afgelopen vijfjarencyclus zijn besproken tijdens de studiedag met het team. De samenvatting is ver afgerond. Er is een mentimeter ingevuld door ouders die betrokken zijn bij educatief partnerschap. Ook wordt er teruggeblikt op de citoresultaten. Als laatste worden de leerlingen betrokken bij de evaluatie. Vragen als ‘waar zijn jullie blij mee’ en ‘wat zouden jullie graag willen’ worden meegenomen hierin. Er is een teamscholing ingekocht om te gaan werken vanuit leerlijnen. Dit zal een hoofdthema worden de komende jaren. Dit betekent veel voor het klassenmanagement en organisatie.

- Groepswijzers (administratief groepsbeeld), doelenmuren, bewegend leren en de nieuwe leesmethode Atlantis worden nog meegenomen om verder te ontwikkelen.
Laatste schoolweken
De normjaartaken worden aankomende vrijdag afgerond.   

4. Huisvesting  
- De volwassenenbieb gaat verhuizen. Volgende week zal er nog een gesprek plaatsvinden met de architect. Het lokaal van groep 1-2a wordt ietsje verkleind, in de bieb zullen twee lokalen worden gebouwd. De grote ingang wordt een grote hal waar een leerplein voor kleuters zal zijn komend schooljaar. Verder worden flexibele werkplekken ingebouwd in de kleutergroepen, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van al het leermateriaal.

- De groepen 3 krijgen een volledig nieuwe inrichting. Boven zal er een lokaal vrij komen, waardoor er twee tussenlokalen zullen zijn. Er zal een nieuwe plek worden gezocht voor de luiercontainers.

5. Rondvraag voor zaken die besproken moeten worden met Inge Bischoff

- Schoolgids:

Schoolgids en kalender worden aangepast. Nanda zal dit afronden.

- Ouderbijdrage
Voor komend schooljaar zal er een vrije bijdrage worden gevraagd van ouders. De activiteiten die hiervan betaald worden, worden dan ook bekend gemaakt. De oudergeleding van de MR zal in het begin van het schooljaar contact opnemen met het bestuur van het FESTA team om hierover in afstemming te komen.

6. Informatie t.b.v. nieuwsbrief vanuit Inge Bischoff
Geen bijzonderheden

7. MR Organisatie 
- Jaarverslag 2021/2022
Inge zal deze afronden en doorsturen

- Jaarplan 2022/2023 in concept opstellen
Jaarplan is geaccordeerd. Dit zal altijd een werkdocument blijven. Hierbij zullen we digitaal en fysiek weer blijven mixen. Indien Bjorn zich niet herkiesbaar stelt, zal er komend schooljaar een oproep en eventuele verkiezing plaatsvinden.

- Scholing MR (e-mail Peter Otermans)
Sittah heeft Peter Otermans een bericht gestuurd met de vraag welke cursus het beste zou passen.

8. Oudergeleding MR
Geen bijzonderheden
  
9. Teamgeleding MR 
- Werkverdelingsplan
Het werkverdelingsplan is in het begin van het jaar 2022 gedeeld met het team, dit is volgens de officiële richtlijnen. De taakverdeling (feesten, werkgroepen etc.) wordt pas aan het einde van het jaar gemaakt. We zullen dit begin van komend schooljaar oppakken met het gehele team.

10. Informatie van GMR 
Geen bijzonderheden

11. Informatie t.b.v. nieuwsbrief vanuit MR
Geen bijzonderheden
  
11. Rondvraag  
Geen bijzonderheden
  
12. Afsluiting + volgende vergadering plannen  
Dinsdag 12 juli 19.30u MR etentje
Dinsdag 4 oktober 19.30 fysiek
Dinsdag 15 november 19.30 digitaal