Notulen van de MR vergadering van dinsdag 28 september 2021

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Evelien Herps, Serena Aerdts, Anouk Steijns
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff
Afwezig en afgemeld: Sittah Huntjens
GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 6 juli 2021
Anouk stuurt de laatste notulen door via e-mail om te accorderen.
3. Informatie van GMR

4. MR organisatie
Evaluatie jaarplan MR afgelopen jaar en inventarisatie komend jaar
Vergaderdata:
Samenstelling MR:
Rooster van aftreden (Inge de Warrimont neemt na dit schooljaar 3 jaren deel aan de MR, ze mag stoppen of haar termijn verlengen.)
Taakverdeling (Inge de Warrimont wordt dit schooljaar voorzitter. Anouk Steijns blijft tot de kerstvakantie secretaris, daarna zal Serena Aerdts deze rol overnemen).
Bijwerken website informatie en foto MR-leden Taakverdeling (secretaris & voorzitter) Kopje ‘MR van de Cramignon’ aanpassen. Hier staan nog andere teamleden bij.

5. Terugkoppeling van het team
0,5 FTE werkdrukverlagingsgelden inzet gedeeld met ouders (instemmingsrecht).
Startgesprekken: dit is weer als waardevol ervaren door leerkrachten.

6. Informatie van het bevoegd gezag
Financiering: ‘1 oktober grens’ wordt verplaatst naar 1 februari. Dit zal nog besproken worden tijdens het directieoverleg.
Leerlingaantallen: na kerstmis zullen we op ongeveer 120 kleuters zitten.
Oudergeleding: melden bij de prognoses kijkend naar de aanmeldingen zijn we eind dit schooljaar ‘vol’. Contact via Suzan Martens (ouder van school).
Werkdrukverlagingsgelden: we zoeken naar een goede invulling hiervoor.

7. Huisvesting
Bibliotheek wil wel uit school, maar ze vinden nog geen nieuwe huisvesting. Er wordt ook gekeken naar andere opties. Er wordt ook gekeken naar het flexibel gebruiken van nieuwe ruimtes. Vervolgafspraak staat al vast.

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Leerlingaantallen en zorgen over (te weinig) ruimte van het gebouw.

9. Rondvraag
Nieuwsbrief: even benoemen dat de hoofdingang op slot is, ouders mogen aanbellen.

10. Afsluiting + volgende vergadering plannen
19 oktober om 19.30 uur via Teams
07 december om 19.30 uur op school, Eva Janssen uitnodigen.