Notulen van de MR vergadering van dinsdag 08-02-2022

Aanwezig: Inge Franssen-Dewarrimont, Evelien van Gerwen-Herps, Sittah Huntjens, Eva Jansen, Serena Aerdts
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff
Afwezig en afgemeld: -
GMR: - 

1. Opening en welkom door de voorzitter
- Voorlopig bijeenkomsten nog via Teams; in toekomst afgewisseld met fysieke bijeenkomsten.

Werkt voor iedereen prima op deze manier.
- Inge Bischoff sluit vanaf nu aan vanaf het begin van de vergadering.

2. Notulen MR vergadering 7 december 2021 
 Zijn akkoord voor iedereen. Sittah zal deze op de website plaatsen.

3. MR Organisatie
- Halfjaarlijkse evaluatie MR: open, positieve, kritische houding van iedereen wordt als fijn ervaren

4. Oudergeleding 
-

5. Terugkoppeling van het team 
Luchtkwaliteit; kort besproken. Inge deelt dit via het weekjournaal ook met de teamleden.

6. Informatie van GMR
 - Bijeenkomst GMR inzake begroting 25 januari 2022. Hoe is deze verlopen en wat is voor ons van belang om te weten? Belangrijke punten:
* Vereenvoudiging bekostiging
* NPO gelden
* Stichtingsbegroting (negatief begroten komende jaren vanwege teveel eigen vermogen kom Leren)
* Schoolbegroting
- Serena zal de PowerPoint van deze bijeenkomst met de MR delen via SchouderCom.

7. Informatie van het bevoegd gezag 
- Definitieve begroting: goedgekeurd
- Inge bespreekt het totaaloverzicht inzet collega’s van dit moment en legt uit dat het op dit moment een

enorm gepuzzel is vanwege zieke leerkrachten. De ouders die reageren, reageren uiterst positief.
- Nieuwe leerlingenaantallen en evt. nieuws groepsindeling schooljaar 2022/2023:
- Binnenkort zullen de formatiegesprekken met HR plaatsvinden.
NPO gelden lopen nog een jaar door.
- Zorg: waar halen we personeel vandaan om alle klassen bemand te krijgen volgend schooljaar?

- We gaan waarschijnlijk met 4 kleutergroepen niet uitkomen komend schooljaar.
- We blijven wel groeien komend jaar, maar niet meer zo explosief als afgelopen jaar. We gaan dus wel

uitkomen met de lokalen.
- Mogelijkheid om een groep 2/3 te maken is nog niet met het team besproken.
- 4-daagse schoolweek;
* Er wordt voorzien dat er problemen gaan komen met het invullen van de reguliere formatie.
* Er worden nu voor het eerst Qrabblaars ingezet.
* Er wordt onderzocht welke opties er zijn; werkdrukgelden eruit halen, 4 daagse schoolweek, grotere groepen

met twee onderwijsassistenten enz.
* Een 4 daagse schoolweek wordt door inspectie gedoogd.
- Veiligheid schoolplein: leerkrachten kleutergroepen op vrijdag samen verantwoordelijk voor toezicht.
Groep 3-8 mag ook niet meer bij klimrek en bij de bosjes tijdens de pauzes. Ook gecommuniceerd met

Tangram.

8. Huisvesting 
Stand van zaken; geen nieuws over huisvesting. Alleen nieuws over geboortecijfers (2020-2021).

9. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief  
-

10. Rondvraag 
-

11. Afsluiting + volgende vergadering plannen 
Volgende vergadering: Dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur op school (als de omstandigheden het toelaten)