'Wie zijn wij'

We danken onze naam aan de bekende reidans die tijdens de Bronk vol overgave wordt gedanst in de straten van Eijsden; hand in hand. Zo hebben we ook ons onderwijs ingericht. Samenwerking vinden we heel belangrijk; binnen het team, tussen de kinderen, met de partners in de brede school, en natuurlijk ook met u als ouder. Samen zorgen we voor een prettige leeromgeving waar kinderen kunnen groeien. Waar niet alleen hun kennis groeit, maar ook hun zelfvertrouwen, persoonlijkheid en creativiteit. Waar ze hun talenten ontdekken en de ruimte krijgen die talenten zoveel mogelijk op hun eigen niveau te ontwikkelen. Zodat uw kind na acht jaar op onze school niet alleen een halve meter groter is gegroeid, maar ook verstandelijk en emotioneel klaar is voor een belangrijke volgende stap in het leven.

 

Onderwijs op maat

We combineren eigentijds ‘maatwerk’ met het goede van beproefde onderwijsmethoden. Naast de klassikale

basisinstructies worden leerlingen begeleid om op hun eigen niveau en tempo zelfstandig te leren en te werken. Waarbij er voldoende tijd en ruimte is om de ene leerling extra uitleg te geven en de ander juist extra verrijking te bieden. Uiteraard werken we met uitdagende lesmaterialen en moderne digitale hulpmiddelen.

 

Persoonlijke ontwikkeling

In ons onderwijs richten we ons op een brede persoonlijke ontwikkeling. We geven uw kind kennis en

vaardigheden mee op verstandelijk, emotioneel, sociaal en cultureel vlak, en zorgen ervoor dat het zich

naar eigen vermogen optimaal kan ontwikkelen. Als blijkt dat uw kind extra zorg nodig heeft, staan

onze professionele Interne Begeleiders klaar om de leerkracht te ondersteunen met de hulpvraag van en

voor uw kind. Daarnaast kunnen we rekenen op de expertise van onze partners binnen brede school Op

de Cour en binnen onze stichting kom Leren.

 

Katholieke identiteit

Onze school heeft een katholieke identiteit, maar we bieden ook voldoende ruimte aan kinderen en

ouders met een andere geloofsovertuiging. Er is op geloofsgebied de laatste jaren in onze maatschappij

veel veranderd. Ouders en kinderen geven op veel verschillende wijzen vorm aan hun geloof. Wij willen

de kinderen vooral leren hoe de katholieke identiteit in ons dagelijkse doen en laten verweven is, in

onze omgang met elkaar en met de kinderen, tijdens alledaagse situaties. Van ouders en kinderen met een

andere geloofsovertuiging verwachten we dat ze de katholieke grondslag van de school respecteren.

We gaan ervan uit dat ze deelnemen aan activiteiten die verbonden zijn aan het katholieke geloof. Een

uitzondering hierop vormen de voorbereidingen op de sacramenten; deze zijn niet verplicht. Met de ouders

wordt in dat geval overlegd over vervangende onderwijsactiviteiten. In de groepen 4 en 8 worden de

voorbereidingslessen op de sacramenten H. Communie en H. Vormsel onder schooltijd verzorgd door een

vertegenwoordiger van de kerk. De organisatie van zowel Communie als Vormsel wordt door de kerk en

de ouders zelf gerealiseerd.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren