Notulen van de MR vergadering van woensdag 05-07-2017

Aanwezig: Mark Gerritsen, Diana van der Maaten, Marlies Maassen, Julienne Petit, Erik Alink, Nanda Hagen.
Namens het bevoegd gezag: Marie-José Duijsings (sluit aan vanaf agendapunt 10)
Afwezig en afgemeld: x

 

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom. 
Ellen Ploegstra, die ons vertegenwoordigt in de GMR, is vandaag verhinderd. 

 

2. Notulen MR vergadering van 23 mei 2017.
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. Diana zal deze naar Marie-José sturen voor plaatsing op de website en naar Ellen Ploegstra (GMR).

 

3. Informatie GMR.
Tijdens het laatste overleg van de GMR met de MR’s van Stichting Kom Leren, 8 juni jl., werd het onderwerp ‘(Financiële) ondersteuning voor niet Nederlandstalige kinderen’ besproken. Er zou subsidie voor taalbegeleiding voor de scholen beschikbaar moeten zijn. Op andere scholen blijkt deze subsidie ook (nog) niet ten gunste van de scholen te zijn gekomen. De GMR zal het bestuur hiernaar vragen (agendapunt 10).
Het onderwerp privacy beleid is besproken. Vanuit het bestuur van de Stichting is er niets omtrent het privacy beleid (en omtrent social media) vastgesteld. De GMR zal bij het bestuur nogmaals vragen beleid hierop te maken en vast te stellen. 

 

4. Eerste inventarisatie voor jaarplan MR komend jaar + vaststellen eerste vergaderdatum.
De MR zal Marie José vragen enkele onderwerpen in het jaarplan naar voren te verschuiven i.v.m. tijdsdruk (agendapunt 10). 

 

5. Werving nieuwe oudergeleding.
Er zijn diverse ouders benaderd maar tot nu toe is het nog niet gelukt. We zullen nog meer mensen benaderen.

 

6. Formatie, stand van zaken, invulling taakbeleid (vaststellen formatieplan; ter instemming p geleding).
De MR bespreekt de ontvangen documenten die ter instemming door Marie José zijn voorgelegd. Hierbij is door de P-geleding al aan Marie José aangegeven dat de aanlevering te laat kwam voor een goede behandeling. (Marie José gaf aan dat de benodigde informatie hiervoor niet eerder beschikbaar was.)

 

Besproken is verder het proces om te komen tot de groepsindeling voor het volgend schooljaar en de formatie die daarbij aan de orde is. De P-geleding geeft daarbij aan dat hierbij volop inbreng vanuit het team heeft plaatsgevonden en dat dit proces goed verlopen is.
Andere bespreekpunten zijn het voorgesteld taakbeleid en de invulling van het formatieplan.

 

7. Vakantierooster, schooljaar 2017 -2018 (vaststellen; ter instemming p geleding).
Met Marie José overleggen (agendapunt 10).

 

8. Overblijven.
Is bij agendapunt 6 (taakbeleid) besproken; er zijn vanuit de MR geen aanvullende ideeën om het overblijven beter aan te pakken.

 

9. Concept schoolgids jaarlijks deel (vaststellen; ter instemming o geleding).
De MR heeft dit niet ontvangen. Marie José zal dit met aanpassingen doorsturen.

 

10. Informatie van het bevoegd gezag.
- Informatie GMR: Onderwerp ‘‘(Financiële) ondersteuning voor niet Nederlandstalige kinderen’: er wordt aan een plan voor inzet van de middelen, die net binnen zijn, gewerkt. Onze aanvraag is nog niet behandeld. De MR zal een brief naar het bestuur van de Stichting sturen.

 

- overblijven: De MR vraagt: waarom inroostering van personeel in de overblijf uren. Dit kost taakuren. Marie José geeft aan dat dit een concept is in het taakbeleid, omdat men een oplossing moet bedenken voor komend schooljaar. Dit wordt nog in de teamvergadering en met het personeel individueel besproken. Dan pas wordt er om instemming gevraagd. Werving van nieuwe leden voor MR, oudercommissie en overblijven levert weinig op. Dit is ook een onderwerp dat in de teamvergadering besproken zal worden.

 

- vakantierooster: de voorzitter vraagt of we dit van tevoren moeten toetsen aan regelgeving. De MR gaat akkoord met het vakantierooster zoals het nu is voorgesteld. 

 

- Jaarplan MR: Marie José, de voorzitter (Mark) en de secretaris (Diana) zullen de onderwerpen van juni bespreken en zullen beslissen welke onderwerpen naar mei verschoven kunnen worden. De dinsdagen worden aangehouden voor de vergaderingen. Op 5 September a.s. om 19.30 uur vindt de volgende vergadering plaats.

 

- Personeel: zie formatieplan.

 

- School ontwikkel plan: dit wordt net als het jaarplan MR door Marie José, de voorzitter (Mark) en de secretaris (Diana) nog besproken. 

 

- Jaarverslag: de voorzitter vraagt commentaar, vragen en eventuele instemming door te mailen aan hem. 

 

11. Rondvraag.
Geen vragen.

 

12. Informatie nieuwsbrief
De formatie en het vakantierooster zullen in de nieuwsbrief vermeld worden.

 

13. Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 18.50 uur.
Op 5 September a.s. om 19.30 uur vindt de volgende vergadering plaats.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren