Notulen van de MR vergadering van dinsdag 31-01-2019

Aanwezig: Björn Nievergeld, Julienne Petit, Desi Chappin, Anouk Steijns, Evelien van Gerwen, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff.
Afwezig en afgemeld: nvt

 

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 11 december 2018
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris zal deze naar Inge Bischoff sturen voor plaatsing op de website. 

 

3. Informatie vanuit de GMR
Er is geen nieuws vanuit de GMR.

 

4. Informatie vanuit het team
Evaluatie over het kerstdiner was positief. 

 

Wereldoriëntatie Blink: men heeft een introductie gehad; kennis overdragen, onderzoekend leren. In groep 3 t/m 8 wordt hetzelfde thema behandeld. Men was enthousiast.

 

Kleutervisie wordt verder ontwikkeld, er worden wat dingen uitgeprobeerd, men is op schoolbezoeken geweest en men observeert in eigen klassen hoe het in praktijk werkt. Ouders zijn goed geïnformeerd en betrokken hierin. Tijdens de studiedag van 4 februari 2019 wordt dit met het team besproken en wordt ook de ouderrol

besproken.

 

Nieuwe rapporten: hierin komen de CITO uitdraaien , sociale ontwikkeling etc. Dit wordt een verzamelmap.

 

Ziekteverzuim: Isy Schoolinfo had al een aankondiging. Momenteel worden groepen en docenten verdeeld, maar dit is een ad hoc oplossing. Op korte termijn zal er een probleem ontstaan.

 

Staking 15 maart 2019: het bestuur staat nog niet achter deze staking. Het bestuur beslist deze week. In het PO (‘primair onderwijs’: Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad) is er nog geen structurele oplossing gevonden.

 

De website en de nieuwsberichten zullen in de toekomst bij ‘SchouderCom’ (het ‘online communiceren tussen school, leerlingen en ouders’) ondergebracht worden. Men is hier nog mee bezig.

 

Carnaval: dit wordt na de optocht in groep 1 t/m 8 samen gevierd. Dit jaar in de Blauwe zaal. Dit zal jaarlijks afgewisseld worden met de Rode Zaal. 

 

Inge heeft ons aangemeld voor de ‘Tiny Forest’. Dat is een project waarin de gemeente en IVN vanaf 2019 vier minibossen in de gemeente willen aanleggen samen met haar inwoners. Zie Isy Schoolinfo. De leerlingenraad wordt hierbij betrokken. Het gaat De Cramignon om de ‘educatie’ hierin. En het is een kans om met talenten binnen de visie aan de slag te gaan.

 

De Cramignon gaat het ’themacertificaat Bewegen en sport’ van het vignet gezonde school aanvragen. Tom, de sportleraar, werkt dit momenteel uit. 

 

BKB (Bestuurs Kwaliteits Bezoek): was een open gesprek. PR kan verbeteren. De Denktank van ouders kwam ter sprake: wat kan de school op lokaal niveau doen. Het bestuur was positief na het klassenbezoek. 

 

5. Huisvesting 
Het gesprek met de gemeente zit vast. Björn, MR voorzitter, heeft contact met de MR voorzitter van de Tangram. Het voorstel is om met een delegatie van beide MR’-en een bespreking te houden m.b.t. het feit welke acties ondernomen kunnen worden. De MR stemt in.

 

6. Informatie van het bevoegd gezag
- BKB; uitkomst van het gesprek met het bestuur: er was een verbeterpunt m.b.t. de beschrijving van ‘de kracht van school en het borgen van de zorg’. Dit staat niet duidelijk in lijn op papier.

- Begroting: is deze week ingediend.

- Concept Arbo-jaarplan: er zal een ontruimingsoefening ‘gebouw – breed’ uitgevoerd worden. 

- Voortgang schoolplan: het strategisch beleidsplan is zover klaar en wordt in het digitale systeem ‘Parnassus’ gemaakt. Het plan wordt onderdeel van Parnassus. Op het BDO d.d. 5 februari 2019 wordt dit besproken.

- CITO: op bestuursniveau is gekeken of dit nog past in onze (bestuur)visie. Er is een werkgroep directeuren mee aan de slag gegaan en deze heeft advies gegeven. Neem je de toets op papier af: CITO kan gebruikt worden. Maar als je de toetsen digitaal afneemt, dan wordt de eindtoets met ‘Route 8’afgenomen. De Cramignon zal voor de eindtoets in groep 8 ‘Route 8’ hanteren. Hiermee wordt ook o.a. de werkhouding gemeten, dus niet enkel het cognitieve deel. De ‘PO vensters’ (https://www.vensters.nl; hierop staan o.a. onze visie, missie, schoolfoto’s) zijn nu ook gevuld.

 

7. Rondvraag 
In de vorige vergadering kwam ter sprake of het haalbaar is om een centraal informatief bord te plaatsen. Inge heeft de mogelijkheden onderzocht. Besloten is dat er weinig positieve mogelijkheden zijn, aangezien de school op openbare grond staat.
Er is nog geen informatie over een advies m.b.t. de aanpak van breuken in het basis onderwijs in de toekomst.

 

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Björn maakt een stukje voor de nieuwsbrief over het gesprek met de BKB, zie agendapunt 6.

 

9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 19 maart om 19.30 uur.
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren