Notulen van de MR vergadering van dinsdag 30-01-2018

Aanwezig: Mark Gerritsen, Diana van der Maaten, Desi Chappin, Björn Nievergeld, Nanda Hagen.
Namens het bevoegd gezag: Marie-José Duijsings.
Afwezig en afgemeld: Anouk Steijns, Julienne Petit.
Ellen Ploegstra, die ons vertegenwoordigt in de GMR, is afwezig.

 

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 16 januari 2018
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris, Diana, zal deze naar Marie-José sturen voor plaatsing op de website en naar Ellen Ploegstra sturen t.b.v. de GMR.

 

3. Informatie van GMR
Er is geen informatie uit de GMR.

 

4. Financieel overzicht en begroting MR
De financiële verantwoording en de financiële begroting worden doorgenomen. Deze zullen in de volgende MR definitief ingebracht worden.

 

5. Opvolging specifiek deel directie profiel + status wervingsprocedure
De vacature stond op diverse sites: de website, facebook, Limburgvac. De Reactie sluitingstermijn is 6 februari. De planning is erop gericht dat voor 1 maart een benoeming kan plaatsvinden.

 

6. Vaststellen Arbo-jaarplan
Nanda (arbo-coördinator) geeft uitleg over uitvoering van haar Arbo taken. De voorzitter geeft aan dat in de MR alleen het jaarplan (welke activiteiten moeten dit jaar uitgevoerd worden in het kader van het Arbo jaarplan) besproken en vastgesteld hoeft te worden. Afgesproken is dat Nanda, bij de volgende vergadering het jaarplan opstelt (kan vanuit het pakket arbo meester worden opgesteld) en dat de MR deze dan bespreekt en, indien akkoord, vaststelt.

 

7. SOP; School Ondersteuningsprofiel
Anouk heeft dit in behandeling. Reacties kunnen per mail naar haar verzonden worden.

 

8. Roken op het schoolplein 
Er is een rokersplek bij de hoofdingang voor alle medewerkers binnen het pand van de Brede School. Dit is geen ‘schoolterrein’, voor zover bekend, maar de directrice zal dit nachecken. Sinds dit jaar geeft het roken soms overlast doordat de rook naar de klaslokalen daarboven trekt. Een alternatieve plaats is er voorheen niet gevonden. Er zal vanuit de MR een poging gedaan worden of er toch geen andere plaats aangewezen kan worden. Maar er is geen gebruikersoverleg en er is geen aanspreekpunt binnen het gebouw om dit te bespreken. De gemeente is verantwoordelijk als beheerder. De voorzitter stelt voor om een brief op te stellen, geadresseerd aan het Bestuur en de gemeente, met het verzoek om het gebruikersoverleg opnieuw leven in te blazen, zodat dit rookprobleem maar ook andere zaken die het gebouw aangaan (veiligheid, samenwerking, positionering e.d.) besproken en geregeld kunnen worden. Björn zal een brief opstellen en deze naar de MR leden sturen voor eventuele aanpassingen en voor akkoord.

 

9. Informatie van het bevoegd gezag

  • Ziekteverzuim: Marie José geeft MR een overzicht van het actuele ziekteverzuim.
  • Groei aantal nieuwe leerlingen: Er zal een gezamenlijke advertentie van de basisscholen Sint Gertrudis in Sint Geertruid, Sint Jozef in Oost Maarland en De Cramignon in Eijsden opgesteld worden i.v.m. open dagen. De informatie avond vindt plaats op 5 maart. De ouderavond is gepland op 12 april, die we, i.v.m. een nieuwe directeur, kunnen verplaatsen naar een latere datum.

10. Rondvraag 
Het pad, vanaf de parkeerstrook naar het fietspad langs school, is onbegaanbaar geworden. De directrice heeft al per mail aan de gemeente om verbetering gevraagd. 

 

11. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Er wordt een voorlopige groepsfoto gemaakt die op facebook geplaatst zal worden.

 

12. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
Op dinsdag 13 maart a.s. om 19.30 uur vindt de volgende vergadering plaats. 
17 april wordt verplaatst naar 10 april.

Overzichtje resterende MR vergaderingen:
- 13 maart
- 10 april
- 29 mei
- 19 juni

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren