Notulen van de MR vergadering van dinsdag 27-03-2018

Aanwezig: , Mark Gerritsen, Desi Chappin, Björn Nievergeld, Nanda Hagen, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Marie-José Duijsings.
Afwezig en afgemeld: Julienne Petit.
Ellen Ploegstra, die ons vertegenwoordigt in de GMR, is afwezig.

 

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 30 januari 2018
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris, Diana, zal deze naar MJ sturen voor plaatsing op de website en naar Ellen Ploegstra sturen t.b.v. de GMR.

 

3. Informatie van GMR
Er zal een gezamenlijke vergadering van de GMR en de MR’en plaatsvinden op donderdag 24 mei om 20.00 uur. Mark en Björn zullen de MR vertegenwoordigen. De secretaris zal de mail met uitnodiging naar hen doorsturen.

 

4. Financieel overzicht en begroting MR (definitieve versie)
De definitieve financiële verantwoording van de MR over 2017 en de financiële begroting 2018 worden doorgenomen. Over 2107 zijn geen reiskosten oudergeleding geweest en de reiskosten van de personeelsgeleding blijken niet op de kosten van de MR over 2017 te zijn belast. Reiskosten 2018 worden voor het personeel wel opgenomen in de begroting en kunnen door de personeelsgeleding ingediend worden bij MJ. Na correctie op de representatiekosten 2017 stelt de MR het financieel jaaroverzicht en de begroting vast. De voorzitter zal dit overzicht doorsturen naar het college van bestuur.


5. Opvolging specifiek deel directie profiel + status wervingsprocedure
Naar aanleiding van het ‘klik gesprek’ van de MR met de kandidaat voor het directie profiel, geeft de MR een positief advies over voorgenomen benoeming van Inge Bischoff. De voorzitter zal dit advies doorgeven aan het College van Bestuur zodat de voorgenomen benoeming kan worden geëffectueerd.

 

6. Vaststellen Arbo-jaarplan
Nanda (arbo-coördinator) geeft uitleg over het jaarplan (welke activiteiten moeten dit jaar uitgevoerd worden in het kader van het Arbo jaarplan). Het digitaal Veiligheidsplan en het Plan van Aanpak maart 2018 zijn in orde gemaakt. Het gebruikersoverleg is opnieuw leven ingeblazen. De punten die Nanda noemt, zullen op de agenda van het Gebruikersoverleg overgenomen worden. MJ adviseert om het Gebruikersoverleg op papier verantwoordelijk te maken. Verder zal bij de kinderen nog eens onder de aandacht gebracht worden dat Nicole vertrouwenspersoon is binnen school. De gemeente heeft bij Team Jeugd en Bestuur de sociale kaart onder de aandacht gebracht. 3 Firma’s hebben opdracht gekregen om de klimaat- en lucht beheersing te controleren en hebben metingen gedaan. Het ventilatiesysteem zou nu voldoende moeten werken, als de ramen dicht zijn en de verwarming niet te hoog of te laag staat. De roosters zijn schoon gemaakt. De lift wordt gerepareerd en de buitendeur bij groep 3/4 is gerepareerd. De ouders moeten geïnformeerd worden dat de deur bij groep 3/4 op slot gaat tijdens schooluren. Er is een conciërge benoemd die bepaalde dagdelen aanwezig is. Voor onderhoud en beheer van het pand wordt iemand via Stichting Kom Leren aangesteld. De gemeente zou voor Pasen het Plan herindeling behandelen. De MR stemt in met het Arbo jaarplan.
Tijdens dit agenda punt is ook de ingezonden brief behandeld van een ouder die het ontbreken van direct toezicht bij de hoofdingang en de onveiligheid die dit met zich meebrengt aan de orde heeft gesteld. De MR stelt vast dat ook dit onderwerp behandeld moet worden vanuit het gebruikersoverleg. Daar zal dit ook worden ingebracht. Mark zal de betreffende ouder hierover informeren.

 

7. Staking aangekondigd d.d. 13-04-2018 (bijlage: brief directies 09-03-2018)
Er zijn scholen die vrijwilligerswerk, oftewel maatschappelijk welzijnswerk, doen op de stakingsdag. De leerkrachten van De Cramignon zouden in De Bron kunnen helpen. Er is al contact gezocht met De Bron. Het bestuur laat alle scholen vrij in hoe ze de dag inplannen.
Werkdrukverlaging: wat is werkdruk, is het een beleving. Er is geld en er zijn middelen door het ministerie beschikbaar gesteld, die bedoeld zijn voor werkdrukverlaging op scholen. Er zal een specifiek persoon aangesteld worden om in teams op scholen gesprekken te voeren om samen tot de beste aanpak te komen om werkdruk te verminderen. In het PO zal dit behandeld worden en MJ wacht dit af alvorens met het team aan de slag te gaan. Dit zal in het teamoverleg ter sprake komen.

 

8. Informatie van het bevoegd gezag

  • Afronding: MJ heeft voorbereidingen voor het opstellen van het taakbeleid getroffen. Een nieuwe directeur kan dit anders indelen. De data van de studiedagen op het vakantierooster zijn niet definitief. Dit rooster is puur ten behoeve van het taakbeleid opgesteld. In het MT is dit besproken. De personeelsgeleding zal dit nogmaals bestuderen en geeft een dag later advies. 1 aanpassing is met Marie-Jose besproken: de uren van de vrij in te vullen vrije dagen van de onderbouw zijn opgeteld 46.30 uren. MJ heeft dit aangepast en in orde gemaakt.
  • Formatie: Er zijn meer aanmeldingen dan vorig jaar, op dit tijdstip. De prognose voor volgend schooljaar is dat er rond de 200 leerlingen zijn te verwachten. De formatie wordt voorbereid maar niets staat vast. Voorstel is om 8 groepen te behouden. Combinatiegroepen (in de bovenbouw) worden losgelaten want instroom in groep 6,7 en 8 zal minimaal zijn.
  • Jaarverslag: MJ heeft het jaarverslag tot de datum 1 mei in orde gebracht. MJ zal dit ter info sturen aan de MR, nadat dit in het MT behandeld is.
  • SOP: zal in mei gereed zijn.

9. Rondvraag 
De onderwerpen ‘RI&E’ en ‘terugkoppeling gebruikersoverleg’ zullen voorlopig als agendapunt opgenomen worden.
Het afscheid van MJ voor genodigden houdt een borrel in. 

 

10. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal rond 4 april gestuurd worden, met de volgende onderwerpen:

  • Aankondiging staking d.d. 13 april a.s.
  • De MR heeft kennis gemaakt met de nieuwe directrice en heeft volop vertrouwen in haar. Het bestuur zal deze week een brief uitsturen aan de ouders.
  • De buitendeur bij groep 3/4 is gerepareerd en zal op slot gaan tijdens schooluren.
  • Er zijn plannen voor een nieuwe indeling van het gebouw. De MR is hiermee bezig.

11. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
Op dinsdag 10 april a.s. om 19.30 uur vindt de volgende vergadering plaats. 

 

Overzichtje resterende MR vergaderingen:
- 10 april
- 29 mei
- 19 juni

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren