Notulen van de MR vergadering van dinsdag 25-09-2018

Aanwezig: Björn Nievergeld, Julienne Petit, Desi Chappin, Evelien van Gerwen, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff.
Afwezig en afgemeld: Anouk Steijns

 

1. Opening en welkom door de voorzitter
Björn neemt het voorzitterschap. De voorzitter heet iedereen welkom. De onedrive wordt opnieuw ingedeeld, namelijk op datum van vergadering. Björn zal de link met inloggegevens nog eens rondsturen. Voortaan worden de agenda en vergaderstukken direct op de onedrive geplaatst en niet meer per mail rondgestuurd. Er wordt wel een aankondiging per mail gestuurd. Ook het mail adres van de MR, mr.cramignon@kom-leren.nl, wordt nog eens rondgestuurd. De secretaris zal de nieuwe beheerder worden, maar alle MR leden zullen toegang moeten hebben. Diana neemt contact op met het Bestuursbureau, met Arno Schreuders.

 

2. Notulen MR vergadering 19 juni 2018
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris zal deze naar Inge Bischoff sturen voor plaatsing op de website.

 

3. Samenstelling MR
Anouk Steijns zal Nanda Hagen vervangen in de personeelsgeleding. Evelien van Gerwen zal Mark Gerritsen vervangen in de oudergeleding.
- Rooster van aftreden (zie jaarplan MR); wil Julienne nog een 2e termijn? Dat wil ze.
- Taakverdeling; Björn wordt voorzitter en Diana blijft secretaris. iedereen is akkoord.
- Inventarisatie opleidingsbehoefte voor een starterscursus MR leden; nieuw lid Evelien heeft interesse. De overige leden hebben deze cursus al gedaan. Vanuit de GMR zullen we vernemen of en wanneer deze cursus zal plaatsvinden. Op 3 oktober a.s. heeft de GMR vergadering.

 

4. Informatie van GMR
Ellen Ploegstra heeft de GMR verlaten. We krijgen een nieuw contactpersoon, maar wie dat wordt, is nog onbekend. De secretaris, Diana, zal dit navragen bij het Bestuursbureau, net als de vraag wie toegang heeft tot het MR mail adres.
Bij navraag blijkt: op 3 oktober heeft de GMR haar eerste vergadering dit schooljaar en daar zal de opleidingsbehoefte, de jaarplanning en zullen de contactpersonen van de GMR besproken en vastgesteld worden. Daarna wordt dit aan alle MR’en van Stichting Kom Leren gecommuniceerd. De GMR vergaderingen zijn altijd openbaar, tenzij anders medegedeeld.

 

5. Informatie vanuit het team
Er waren wat onduidelijkheden over de taken uren, zoals uit evaluatie van het startfeest bleek. Het feest duurde langer dan dat er taken uren waren ingepland hiervoor. Er komen scholingen aan en er zijn nieuwe ontwikkelingen binnen het team.
Informatie op de website: dit ligt stil, omdat er een nieuw digitaal systeem zou komen vanuit het bestuur, maar dat is nog niet zover. De website wordt via een extern tussenpersoon beheerd, wat logistiek niet werkbaar is. Deze vergadering met het bevoegd gezag bespreken.

 

6. Evaluatie jaarplan MR afgelopen jaar en inventarisatie voor jaarplan MR komend jaar, 1e Concept jaarverslag 2017-‘18 + vaststellen vergaderdata
Het jaarplan MR wordt in de gangbare vorm gehandhaafd. Het jaarverslag is niet verplicht en heeft geen toegevoegde waarde, behalve het onderdeel (kopje) ‘overige behandelde onderwerpen’. Dit onderdeel wil de MR toevoegen aan het jaarplan MR, zodat er één compleet document ontstaat. 
De vergaderdata voor 2018 worden opnieuw vastgesteld, aangezien er nieuwe leden in de MR zijn: 6 november en 11 december. 

 

7. Informatie van het bevoegd gezag

  • Vaststellen schoolgids jaarlijks deel: er hoeft niet veel aangepast te worden, maar in het jaarlijks deel blijken de CITO en uitstroom gegevens te ontbreken. Er ontbreken meerdere jaren. Björn zal op de onedrive hiernaar zoeken. In het voorjaar zal er inspectie komen, dus dan moet het wel compleet zijn. De schoolgids is ongeveer 3 jaren oud, dus het is tijd om een nieuwe complete schoolgids te maken, want er zijn inmiddels veel veranderingen. Veel medewerkers zijn niet meer werkzaam op De Cramignon. Tevens zal er een nieuw schoolplan komen.
  • Mag het strategisch beleid (de visie van De Stichting wordt hierin beschreven, welke door de GMR wordt goedgekeurd) met de MR gedeeld worden? Inge stelt voor dit, na goedkeurig door de GMR, met de MR te delen.
  • Website: dit schooljaar zal de tussenpersoon dit blijven beheren. Hij wil ook het ICT gedeelte blijven ondersteunen, totdat het Bestuur met een nieuw digitaal systeem komt.
  • Een extern bureau is door de Stichting ingezet om de procedure omtrent de AVG wetgeving te begeleiden.
  • Start nieuw schooljaar: Goede, maar wel drukke start van het schooljaar. Veel bijeenkomsten en activiteiten. Nu rustigere periode. School is gestart met ontwikkelpunten: 1.Visie verder ontwikkelen en praktisch delen. Ontwikkelpunten: 3. executieve functies verder ontwikkelen koppelen aan zelfst werken en omgaan met verschillen tussen leerlingen 2. kleutervisie: waar staan we, wat handhaven we en wat ontwikkelen/ veranderen we verder. Deze staan vast ingepland op de agenda’s van leer- en bouwteams. Zo willen we uitproberen, uitwisselen, keuzes maken en afspraken maken. Er moet nog meer lijn in komen.

8. Huisvesting
Björn stelt voor om de nieuwe wethouder Chris Piatek uit te nodigen, maar de MR zal eerst het gesprek van de directrice met het bestuur hierover afwachten.

 

9. DIT logopedie praktijk ‘Op de Cour’
DIT logopedie is voorgoed uit het schoolgebouw verdwenen, want er was geen alternatieve ruimte beschikbaar.

 

10. Continurooster 
Deze vraag is van ouders gekomen, omdat er zoveel kinderen overblijven. De Personeelsgeleding van de MR heeft dit bij het personeel gecheckt en daar bleek geen animo voor. Björn zal een stukje voor de nieuwsbrief op Isy schrijven. 

 

11. Rondvraag 
Desi zal bij Paul Brouwer van de gemeente naar veilige fietsroutes en looproutes naar school informeren. Ze zal ook navragen of de Kiss & ride strook veranderd kan worden in normale parkeerplaatsen of dat de school dit officieel moet aanvragen bij de gemeente. Brigadieren moet gecoördineerd en opgeleid worden door de wijkagent. Dus dat doen we niet.

 

12. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Vergaderdata; om 19.30 uur in de Teamkamer van BS De Cramignon:
6 november 2018
11 december 2018

 

13. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren