Notulen van de MR vergadering van dinsdag 24-10-2017 (2e versie)

Aanwezig: Mark Gerritsen, Diana van der Maaten, Julienne Petit, Anouk Steijns, Desi Chappin, Björn Nievergeld.
Namens het bevoegd gezag: Marie-José Duijsings.
Afwezig en afgemeld: x
Genodigden: Peter en Johan Linckens (College van Bestuur Stichting kom Leren).
Ellen Ploegstra, die ons vertegenwoordigt in de GMR, is aanwezig.

 

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom. Het College van Bestuur is bij agenda punt 1 aanwezig.

b. - Huisvesting: Johan en Peter worden welkom geheten. Het schoolgebouw is per 1 augustus jl. eigendom geworden van de gemeente. Voor 1 januari a.s. zal de gemeente het juridisch eigendom overdragen aan het schoolbestuur en wordt de exploitatie en het gebouwbeheer (o.a. inventarisatie en luchtkwaliteit) in gang gezet. Dit geldt enkel voor de onderwijsruimtes. 25 oktober is hier verder overleg over met de gemeente. Indeling van het gebouw is met de directie van beide scholen al besproken. De Stichting wil een herkenbare positie aan de scholen geven. 

 

- Opvolging Marie-José per 1 mei: Per 1 mei 2018 zal Marie José vervroegd met pensioen gaan. Bij het schoolbestuur is een klankbordgroep van de GMR en de directie bezig met beleid over toekomstige schooldirectiestructuren voor de scholen van ons schoolbestuur. Voor onze school is het de vraag of de opvolging van Marie José zal plaatsvinden op basis van het huidig beleid of op basis van de nieuwe heroverweging van de schooldirectie structuur; Het bestuur hoopt voor de Kerstvakantie de nieuwe schooldirectiestructuur kenbaar te maken. De voorzitter, Mark, vraagt of dit voldoende tijd geeft voor het aftreden van Marie José per 1 mei a.s. Medio februari, maart hoopt het College van Bestuur meer duidelijkheid te kunnen geven over het profiel en het proces van haar opvolging. Het specifieke school profiel op basis waarvan een passend directie profiel wordt opgesteld, kan wel al eerder door de school zelf opgesteld worden. 
Ellen Ploegstra (GMR) komt met een aanvulling. De klankbordgroep is gevraagd om mee te denken en prioriteiten mee te geven, waarvan zij denken dat van belang is voor een herstructurering. Er is geen termijn gesteld.

 

a. Introductie van nieuw MR lid: Björn Nievergeld:
Alle MR deelnemers, Marie José en Ellen Ploegstra (GMR) stellen zich voor. Vervolgens stelt Björn zich voor. Mark vertelt welke onderwerpen er zoal in de MR aan de orde komen. 

Er is een mededeling vanuit de GMR gekomen dat de cursus voor startende leden van de (G)MR op 22 november i.p.v. op 11 oktober a.s. zal worden gegeven (1 avond). Diana heeft Björn, Desi en Anouk aangemeld.

 

2. Notulen MR vergadering van 5 september 2017.
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris, Diana, zal deze naar Marie-José sturen voor plaatsing op de website en naar Ellen Ploegstra (GMR) sturen.

 

3. Informatie GMR.
Er wordt een nieuw ICT systeem ingevoerd. Het ICT-beleid wordt momenteel herschreven.
Privacy beleid wordt in plan ‘social media’, dat momenteel herschreven wordt, opgenomen.
Voor de vergadering had Ellen Ploegstra al informatie over het onderwerp ‘(Financiële) ondersteuning voor niet Nederlandstalige kinderen’ doorgemaild. Ze vertelt dat Stichting Kom Leren afgesproken heeft dat de ondersteuning van NT2 leerlingen op schoolniveau wordt vormgegeven. Bij meer dan 4 leerlingen zijn er extra middelen beschikbaar, die door de directeur kan worden aangevraagd.

 

4. Samenstelling en Jaarverslag MR
Toevoegen op de jaarplanning MR voor dit jaar: in januari: ‘profiel directeur’.
De ‘leerling teldatum’ aanpassen: i.p.v. in oktober in april op de planning plaatsen.
De MR vergaderingen blijven op dinsdag om 19.30 uur plaatsvinden.
Nieuwe vergaderdata zijn:
- 12 december
- 30 januari
- 13 maart
- 17 april
- 29 mei
- 19 juni

 

5. Informatie MR op website
De website zou overzichtelijker kunnen. Ellen Ploegstra (GMR) noemt ‘Basis online’, welke een website opbouw speciaal voor het onderwijs heeft. Per 1 januari 2018 wordt met ‘Isy’ gewerkt, geeft Marie-José aan. De MR contactgegevens zullen aangepast worden.


6. Concepttekst nieuwe visie school
De kop is veranderd. Het stukje ‘roots’ is een apart stukje in de tekst om de volgende reden: de tekst is opgesteld door ouders en het team. De ouders vonden dit stukje belangrijk. Als dit stukje eerder in de tekst verwerkt wordt, loopt het verhaal beter, dus dit zal worden overwogen.

 

7. Informatie van het bevoegd gezag
- Veiligheidsplan: wordt na 1 januari, als Nanda terug is, aangepast, want zij is Arbo coördinator.

 

- Formatieverwachting n.a.v. teldatum leerlingen: in april wordt de formatieverwachting vastgesteld. Dit wordt op de jaarplanning aangepast.

 

- Informatie gebruik klachtenregeling: Vorig kalenderjaar is er gebruik van gemaakt en dit is in de MR gemeld.

 

- ondersteuning van NT2 leerlingen: bij meer dan 4 leerlingen zijn er extra middelen beschikbaar, die door de directeur kan worden aangevraagd. Marie-José vertelt dat er momenteel 6 leerlingen zijn die hiervoor in aanmerking komen. De gelden zijn binnen. 

 

- Ondertekening jaarverslag: in het vorige MR overleg is het jaarverslag vastgesteld. Het jaarverslag is ondertekend.

 

8. Concept schoolbegroting komend kalenderjaar, inclusief informatie kom Leren-begroting
Volgende week komt de definitieve versie en vervolgens zal Marie José deze verspreiden.

 

9. Rondvraag
Geen vragen.

 

10. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Geen onderwerpen.

 

11. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
Op dinsdag 12 december a.s. om 19.30 uur vindt de volgende vergadering plaats. Er zal dan ook een groepsfoto gemaakt worden voor de website.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren