Notulen van de MR vergadering van dinsdag 19-06-2018

Aanwezig: Björn Nievergeld, Nanda Hagen, Julienne Petit, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff.
Afwezig en afgemeld: Mark Gerritsen en Desi Chappin.
Ellen Ploegstra, die ons vertegenwoordigt in de GMR, is afwezig.

 

1. Opening en welkom door de voorzitter
Bjorn neemt het voorzitterschap bij afwezigheid van Mark over vanavond. De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 29 mei 2018
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris zal deze naar Inge Bischoff sturen voor plaatsing op de website en naar Ellen Ploegstra sturen t.b.v. de GMR.

 

3. Informatie van GMR
Ellen Ploegstra verlaat de GMR. We krijgen een nieuw contactpersoon, maar wie dat wordt, is nog onbekend.

 

4. Informatie vanuit het team
Er is geen informatie vanuit het team.

 

5. 1e Concept jaarverslag 2017-‘18 en inventarisatie voor jaarplan MR komend jaar + vaststellen vergaderdata
De vergaderdata zullen op de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar van de MR vastgesteld worden, aangezien er nieuwe leden in de MR komen. Anouk zal Nanda vervangen in de personeelsgeleding. Het jaarverslag zal dan ook doorgenomen worden.

 

6. Informatie van het bevoegd gezag
- definitief Vakantierooster: het advies van de MR is positief.

- Schoolplan: definitief jaarverslag (incl. definitief formatieplan): het commentaar hierop wordt doorgenomen en vervolgens goedgekeurd. Inge zal dit verwerken en aan de voorzitter ter ondertekening voorleggen. Daarna kan het jaarverslag naar het Bestuur.
- Werkdrukverlaging: het plan voor werkdrukverlaging is goedgekeurd door het personeelsgedeelte van de MR.
- School Ontwikkel Plan (SOP): deze wordt nagestuurd en dan zullen de MR leden hierop reageren en hun advies geven.
- Vaststellen schoolgids jaarlijks deel: dit kan bij de eerste vergadering van de MR in het nieuwe schooljaar doorgenomen worden, want dan zijn alle plannen compleet. Er zal niet veel aangepast worden. 
- werving nieuwe leden Ouderraad en MR: De vrouw van Bjorn kan ouders, die naar De Cramignon komen, via Roelekeboel werven voor de MR. De Werving voor een nieuw MR ouder-lid is uitgezet via de website en Isy. Maar de MR zal ook via mondelinge communicatie werven.
- Ouderbijdrage: Er zullen hardere eisen gesteld worden. Kinderen waarvan ouders de bijdrage niet betalen, en ook geen overleg hebben over betaling met directie, blijven op school tijdens het schoolreisje en krijgen een ander programma aangeboden.

 

7. Huisvesting
Er zijn wat zaken stuk, die gerepareerd worden. Inge Bischoff heeft een gesprek gehad met De Tangram en het Bestuur over de locatie van de kleuterlokalen. Men zoekt naar een oplossing.

 

8. DIT logopedie praktijk ‘Op de Cour’
Men zoekt nog naar een oplossing. Misschien is er een mogelijkheid dat Hanneke een deel van de week in het kantoortje tegenover de kleuterlokalen zou kunnen werken? Er is overleg met de gemeente hierover.

Extra agendapunt: MR mail account mr.cramignon@kom-leren.nl; nieuwe beheerder aanwijzen. MR leden zullen allen toegang moeten hebben. Inge Bischoff zal het Bestuursbureau benaderen om dit aan te passen.

 

9. Rondvraag 
De jaarsluiting zal op vrijdagmiddag 29 juni van 13.00u - 15.00u plaatsvinden, met open podium en kinderdisco. Vanaf 15.00u tot 16.30u zijn alle ouders uitgenodigd. Hierop was commentaar van een ouder, omdat niet alle ouders in de middaguren aanwezig kunnen zijn. Daarom zal er een startfeest aan het begin van het schooljaar plaatsvinden, met ouders.
Er zal strenger omgegaan worden met ‘laatkomers’.

 

10. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Er is geen informatie.

 

11. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren