Notulen van de MR vergadering van dinsdag 19-03-2019

Aanwezig: Björn Nievergeld, Julienne Petit, Desi Chappin, Anouk Steijns, Evelien van Gerwen, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff.
Afwezig en afgemeld: nvt

 

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 31 januari 2019
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris zal deze naar Inge Bischoff sturen voor plaatsing op de website. 

 

3. Informatie vanuit de GMR
Er is geen nieuws vanuit de GMR.

 

4. Informatie vanuit het team
Staking van 15 maart: hier stond het team achter.
Carnavalsfestiviteiten: positieve feedback gehad. 
Koningsspelen: de groepen 1 t/m 4 blijven op school. De Bovenbouw gaat naar Fun Valley.

 

5. Huisvesting 
Beide MR’-en van beide scholen hebben een gezamenlijke bespreking gehouden m.b.t. het feit welke acties ondernomen kunnen worden. Er zullen documenten worden opgevraagd. Het bestuur zal in gesprek gaan met beide MR’-en om de voortgang af te stemmen en dit zal op woensdag 17 april a.s. plaatsvinden in een gezamenlijke vergadering.

 

6. Informatie van het bevoegd gezag
- Voortgang Schoolplan: tijdens de studiemiddag werd besproken: ‘waar staat de school momenteel’. Het strategisch plan van kom Leren sluit goed aan bij de visie en ontwikkelpunten van De Cramignon. Daarom zal er niet iets geheel nieuws komen. Parnassus wordt momenteel ingevuld.

- Evaluatie plan werkdrukverlagingsgelden en het nieuwe plan 2019-2020: Het Festateam krijgt een vervolg. De gymdocent blijft actief. 

- Terugblik Info-avond en inloopochtenden / aanmeldingen tot dag van vandaag: druk bezochte info-avond. Positieve feedback op de info-avond en inloopochtenden. 

- Inspectiebezoek: de school inspectie is bij het bestuurskantoor van kom Leren op bezoek geweest. Alles was in orde. Maandag 25 maart a.s. zal de inspectie op bezoek bij De Cramignon komen, wat een steekproef is. Het onderdeel ‘leerplicht’ zal gecontroleerd worden.

- SOP en kwinkLeren: twee MT personeelsleden zijn hiermee bezig.

- De problemen in groep 5 zijn in de MR besproken.

 

7. Rondvraag 
Geen vragen.

 

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Geen punten.

 

9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 7 mei 2019 om 19.30 uur.
De daaropvolgende vergaderdatum: 11 juni om 17.30 uur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren