Notulen van de MR vergadering van dinsdag 16-01-2018

Aanwezig: Mark Gerritsen, Diana van der Maaten, Anouk Steijns, Björn Nievergeld, Nanda Hagen.
Namens het bevoegd gezag: Marie-José Duijsings.
Afwezig en afgemeld: Desi Chappin, Julienne Petit.
Genodigde: Peter Groos (College van Bestuur Stichting kom Leren).
Ellen Ploegstra, die ons vertegenwoordigt in de GMR, is afwezig.

 

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom. Het College van Bestuur is bij agenda punt 2 + 3 aanwezig.

 

2. Voorbespreking gesprek met Peter Groos
Het SOP zal niet als leidend stuk gebruikt worden voor het schoolprofiel. De MR personeelsgeleding zal een opzet maken en dit met het team bespreken. Over 2 weken zal dit teruggekoppeld worden in de MR vergadering, zodat we het schoolprofiel definitief kunnen opmaken. Verder wil de MR het tijdspad met Peter Groos bespreken.

 

3. Wervingsprocedure directeur
De MR bespreekt met de voorzitter van het College van Bestuur het wervingsproces voor de nieuwe schooldirecteur. Doel is om voor 1 maart een geschikte directeur te hebben gevonden. Afgesproken wordt dat de MR in het gehele proces zal worden betrokken en dat er vanuit de MR 2 personen zullen worden voorgedragen om zitting te nemen in de sollicitatie commissie.

 

4. Ontwikkeling huisvesting Op de Cour

Peter Groos praat de MR bij over de voortgang in de huisvesting van het schoolgebouw. Er zijn uitgewerkte plannen om het gebouw aan te passen, zodat het aan de eisen/wensen van beide scholen voldoet. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over de financiële kant hiervan. Niet duidelijk is wanneer een verbouwing kan starten c.q. gereed zal zijn. De MR spreekt haar ongenoegen uit over de ‘stroperigheid’ van dit proces, maar kan hierin op dit moment geen rol spelen. 

 

12. Terugkoppeling gesprek Bestuur en vervolg acties vaststellen
De MR besluit om Nancy Wassen en Mark Gerritsen zitting te laten nemen in de sollicitatiecommissie. 

 

9. Notulen MR vergadering van 24 oktober 2017
De notulen worden doorgenomen; Marie-José heeft nog een aanpassing, die ze per mail zal doorsturen. De secretaris, Diana, zal de notulen aanpassen en deze vervolgens naar Marie-José sturen voor plaatsing op de website en naar Ellen Ploegstra (GMR) sturen.

 

5. Definitieve schoolbegroting komend kalenderjaar
De MR maakt geen gebruik van haar adviesrecht.

 

6. Vervanging leerkracht bij ziekte (door ouders)
Ter bespreking met Marie José: Wat is beleid school? Verantwoordelijkheden, etc.
De veiligheidsfunctionaris geeft aan dat een ouder, die als leerkracht wordt ingezet, i.v.m. veiligheid wel verzekerd is.

 

7. Beleid toegang tot Schoolgebouw en schoolpoort
Het beleid is dat de poort bij de kleuters op slot is tijdens lesuren, wat helaas niet wegneemt dat de hoofdingang ‘open’ is. Dit is opgenomen in het Veiligheidsplan.

 

8. Informatie van het bevoegd gezag
Het financieel overzicht van de begroting van de MR klopte niet, dus dat heeft vertraging opgelopen. De meerjarenbegroting is niet ingevuld, omdat het pas reëel is als de visie verder is ontwikkeld.

 

10. Rondvraag
Geen vragen. 

 

11. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Berichtje plaatsen dat er begonnen is met de werving van een nieuwe directeur.

 

13. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
Op dinsdag 30 januari a.s. om 19.30 uur vindt de volgende vergadering plaats. Er zal dan ook een groepsfoto gemaakt worden voor de website.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren