Notulen van de MR vergadering van dinsdag 11-12-2018

Aanwezig: Björn Nievergeld, Julienne Petit, Desi Chappin, Anouk Steijns, Evelien van Gerwen, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff.
Afwezig en afgemeld: nvt

 

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 6 november 2018
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris zal deze naar Inge Bischoff sturen voor plaatsing op de website. Björn maakt een stukje voor de nieuwsbrief over het feit dat de MR bijeen is gekomen en wat de MR zoal bespreekt, wie de MR leden zijn, etc. Hij zal dit doorsturen naar Nancy.

 

3. Informatie vanuit de GMR
De ‘starterscursus MR leden’ van 21 november 2018 wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum in 2019.


Op woensdag 28 november zijn de voorzitter en secretaris naar het gezamenlijk overleg tussen de GMR en MR’-en geweest. Er heerste bij de GMR een negatieve sfeer over de samenwerking tussen GMR en bestuur. Er is op dit moment geen contactpersoon voor iedere MR. Tamar van Haaren, bestuurlijk secretaris GMR, is voorlopig de contactpersoon voor alle MR’-en. 


Er is door het bestuur een begroting gepresenteerd aan de scholen. Maar daar zijn onduidelijkheden over en daarom zal er extra uitleg volgen. Inge heeft de presentatie met veranderingen t.a.v. de begroting inmiddels ontvangen en toont deze aan de MR, die dit ook onduidelijk vindt. De GMR zal een bijeenkomst organiseren om toelichting over de begroting te geven, voordat het College het zal vaststellen (zodat de MR’-en hun adviesrecht kunnen gebruiken).
In de GMR-MR vergadering is gesproken over het opzetten van een DenkTank van ouders om mee te denken met de GMR in samenwerking met het Bestuur. Er zijn namelijk ouders met specifieke expertise vanuit hun vak, wat van aanvullende betekenis kan zijn voor de GMR. Zo is er bijvoorbeeld een accountant die de begroting onder de loep kan nemen. De GMR zal proberen een afspraak met deze accountant en de controller van het Bestuur te maken. Björn vertelt in onze MR vergadering van het feit dat er een moeder op De Cramignon is die in de marketing werkt. Misschien kun je daar in de toekomst bij het maken van posters voor de open dag gebruik van maken. Hier wordt positief op gereageerd. Er komen posters van de open dag en er komen flyers. Maar de posters zijn al in de maak. 


De PO vensters zijn geactualiseerd. Het stuk ‘beleid’ wordt nog aangepast.


Het innovatieproject is besproken. Je kunt dan een project indienen en dit moet aanbesteed worden. Daarom adviseert Björn om de aanbestedingsregels vooraf te onderzoeken. Inge geeft aan dat er nieuwe digiborden zullen worden aangeschaft, buiten het innovatieproject om. De CITO toetsen komen niet digitaal uit, ondanks de belofte. Er is een werkgroep binnen het bestuur die gaat onderzoeken of we met CITO door willen gaan of met een andere instantie. Er zou een tweede projectronde in februari komen. 


Het inspectiebezoek zal nog bekend gemaakt worden.

 

4. Informatie vanuit het team
Beleidsstukken zijn bestudeerd en besproken in het team. De werkdrukverlaging is besproken; de werkdruk neemt af door onder andere het ‘Festa’ team en de overname van de gym uren. Het strategisch beleidsplan van het Bestuur past mooi in onze visie. De visie is per groep bekeken en zal de komende maanden uitgevoerd worden. Er was verbinding tussen de groepen. Inge heeft ons aangemeld voor de ‘Tiny Forest’. Dat is een project waarin de gemeente en IVN vanaf 2019 vier minibossen in de gemeente willen aanleggen samen met haar inwoners. 

 

5. Informatie van het bevoegd gezag
- Huisvesting; uitkomst van het gesprek met het bestuur: per 1 juli moet de overdracht van het schoolgedeelte in het gebouw aan het schoolbestuur gedaan worden, maar de onderhandelingen lopen steeds vast. De MR zal contact opnemen met de wethouder.
- veranderingen op het gebied van bekostiging i.v.m. begroting: zie agendapunt 3 ‘informatie vanuit de GMR’, onderwerp ‘begroting’.
- Concept Arbo-jaarplan: 14 december 2018 wordt dit besproken.
- Voortgang implementatie van onze Visie: coachende rol van de leerkracht.
- tweede tussenevaluatie werkdrukverlaging: zie agendapunt 4 ‘informatie vanuit het team’.

 

6. Concept/ definitieve begroting komend kalenderjaar, inclusief informatie kom Leren-begroting
De MR is akkoord met de begroting van de MR. De begroting van het Bestuur Kom Leren wordt nog besproken.

 

7. Rondvraag 
Desi zou graag een centraal informatief bord willen plaatsen. Inge zal de mogelijkheden onderzoeken.
Er worden twee nieuw vergaderdata afgestemd;
- donderdag 31 januari om 19.30 uur,
- dinsdag 19 maart om 19.30 uur.

 

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Björn maakt een stukje voor de nieuwsbrief over de MR, zie agendapunt 2.

 

9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren