Notulen van de MR vergadering van dinsdag 11-06-2019

Aanwezig: Björn Nievergeld, Julienne Petit, Desi Chappin, Anouk Steijns, Evelien van Gerwen, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff.
Afwezig en afgemeld: nvt

 

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 7 mei 2019
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris zal deze naar Inge Bischoff sturen voor plaatsing op de website. 

 

3. Informatie vanuit de GMR
Er is geen nieuws vanuit de GMR. De voorzitter van de MR is wel benaderd door de GMR met betrekking tot het aftreden van Johan Linckens en Peter Groos uit het College van Bestuur. Men heeft ouder MR leden en verschillende directeuren benaderd voor advies omtrent de invulling van hun functie, oftewel het profiel, bij het College van Bestuur.

 

4. Informatie vanuit het team

Het ‘reien’ op het schoolplein i.v.m. de Bronk komt er aan. Er hebben collegiale consultaties plaatsgevonden. Alle docenten van De Cramignon hebben een cursus Office 365 gehad. 
Naar aanleiding van het nieuws over CITO en Route8 zijn er 3 adviezen, na de toets Route8, opnieuw kritisch bekeken en aangepast. Het nieuws ging over het volgende: er is een normverdeling over de toetsen van CITO. Route8 heeft een standaardverdeling en heeft geen rekening gehouden met de normverdeling van CITO. 


5. Huisvesting 
De MR heeft, net als de MR van de Tangram, na het bericht van het College van Bestuur, gekozen voor de optie om nadere berichtgeving van het CvB af te wachten. De voorzitter zal een reactie sturen naar het CvB.

 

6. Informatie van het bevoegd gezag
- Voortgang Schoolplan: deze is na kritische opmerkingen vanuit de MR en aanpassingen vanuit het bevoegd gezag, goedgekeurd.
- School Ontwikkel Plan: is afgewikkeld.
- Vakantierooster: dit wordt nog kritisch bekeken en zal aan de MR aangeboden worden.
- Formatieplan: er zijn een paar leerkrachten die volgend schooljaar met zwangerschapsverlof gaan en die zullen vervangen moeten worden. Er komt een vakleerkracht ‘creatieve vorming’ die in alle groepen zal lesgeven. De docent lichamelijke oefening, Tom, stopt en daarom komt er een vacature. De Cramignon is aangewezen als opleidschool voor PABO studenten. De MR wordt m.b.t. het formatieplan voor 24 juli om feedback gevraagd.

 

7. Protocol bij incidenten (met leerlingen)
De MR zal door het bevoegd gezag over eventuele incidenten geïnformeerd blijven.

 

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Momenteel geen informatie. De brief aan het CvB over huisvesting zal gepubliceerd worden zodra hierop reactie binnenkomt. Er is nog geen reactie op dit moment.
Op één van de eerste vergaderingen volgend schooljaar zal besproken worden hoe men als MR lid zijn/ haar achterban het beste vertegenwoordigt.

 

9. Rondvraag 
Geen vragen.

 

10. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur. 
Reserve datum is 25 juni 19.30 uur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren