Notulen van de MR vergadering van dinsdag 07-12-2021

Aanwezig: Bj√∂rn Nievergeld, Inge de Warrimont, Evelien Herps, Sittah Huntjens, Serena Aerdts, Eva Janssen     
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff      
Afwezig en afgemeld: - 
GMR: -    
  
1. Opening en welkom door de voorzitter.  
De voorzitter heet iedereen welkom.   
  
2. Notulen MR vergadering 28 september 2021 
Notulen van vorige vergadering zijn akkoord. 
  
3. MR organisatie  
- Jaarverslag 2021-2022: is akkoord 
- MR website: als je klikt op ouders> medezeggenschap, de informatie klopt niet. 
  Deze informatie moet worden aangepast en Eva moet worden toegevoegd. 
- Bijeenkomst GMR 25-01-2022: Serena zal namens de MR deelnemen en zich opgeven via bestuursbureau. 
- Thuisonderwijs: Opstart duurde voor gevoel lang vanuit ouders. 
  Leek alsof leerkrachten overvallen werden door thuisonderwijs. 
  Wellicht iedere dag boeken/thuiswerkpakketjes meegeven aan kinderen. 
  Verschillen tussen verschillende scholen groot.  
  Berichten die Inge en leerkrachten hebben ontvangen van ouders zijn alleen maar positief. 
 
4. Terugkoppeling van het team  
Er is niks vanuit het team ingebracht. 
 
5. Informatie van het bevoegd gezag  
- Conceptbegroting: nieuwe Engels methode, nieuwe leesmethode 
- Financiering: in februari tellen de kinderen van groep 8 nog mee.  
  De berekening voor dit jaar is heel gunstig. 
  4-daagse schoolweek wordt overwogen binnen DO bij leerkrachtentekort volgend schooljaar. 
  Werkdrukverlagingsgelden: zijn volledig ingezet. Laatste OA gaat starten in februari. 
- Gebruik klachtenregeling: er is een nieuwe vertrouwenspersoon binnen de stichting. 
  Deze neemt contact op met alle vertrouwenspersonen van alle scholen. 
- SOP: geen verdere mededelingen. 
- Coronamaatregelen: nieuwe richtlijnen> zodra een groep in quarantaine moet, moet de leerkracht ook in     

  quarantaine. Geen noodopvang meer mogelijk in de klas vanaf nu bij groepen die in quarantaine moeten. 
 
6. Huisvesting  
Huisvesting: duidelijke plannen om het gebouw aan te pakken. 
Er gaat bijgebouwd worden. 
 
7. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief   
- Eva i.p.v. Anouk 
- Groeiend lln. aantal / huisvesting > punt van aandacht 
 
8. Rondvraag  
Geen zaken voor de rondvraag 
 
9. Afsluiting + volgende vergaderingen plannen  
Dinsdag 8 februari 2022 om 19.30 uur via Teams 
Dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur op school 
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren