Notulen van de MR vergadering van dinsdag 07-05-2019

Aanwezig: Björn Nievergeld, Julienne Petit, Desi Chappin, Anouk Steijns, Evelien van Gerwen, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff.
Afwezig en afgemeld: nvt

 

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 19 maart 2019
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris zal deze naar Inge Bischoff sturen voor plaatsing op de website. 

 

3. Informatie vanuit de GMR
Er is geen nieuws vanuit de GMR.

 

4. Informatie vanuit het team
Koningsspelen en concert: positieve feedback gehad. 
Brandoefening verliep goed.
Route8 toets in groep 8 is afgenomen. Het voldoet aan de verwachting; de scores komen overeen met het schooladvies. De kinderen hebben het ook positief ervaren. Er is nog geen informatie van andere scholen bekend.

 

5. Huisvesting 
Het bestuur heeft een gesprek gehad met beide MR’-en om de voortgang af te stemmen. Op woensdag 17 april jl. heeft een gezamenlijke MR vergadering van de Tangram en De Cramignon plaatsgevonden. De voorzitter heeft een brief aan het CvB opgesteld, waarmee de MR akkoord gaat.

 

6. Informatie van het bevoegd gezag
- Voortgang Schoolplan: dit is de eerste ruwe versie. De opmaak klopt nog niet en ook de actiepunten vanuit de werkgroep Educatief Partnerschap moeten nog opgenomen/aangepast worden. De speerpunten zijn met het team bepaald. Het gaat met name nu even om de actiepunten en de streefbeelden. De wet verplicht ook een werkverdelingsplan op te stellen.
Formatie: er zal 10,1 fte beschikbaar zijn volgend jaar. Er zullen 8 groepen zijn volgend jaar.

 

7. Geruchten rondom situatie in groep 5 en 7
Mensen worden doorverwezen naar de voorzitter van de MR.

 

8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Momenteel geen informatie. De brief aan het CvB over huisvesting zal gepubliceerd worden zodra hierop reactie binnenkomt.

 

9. Rondvraag 
Geen vragen.

 

10. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 11 juni om 17.30 uur. 
Reserve datum is 25 juni 19.30 uur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren