Notulen van de MR vergadering van dinsdag 06-11-2018

Aanwezig: Björn Nievergeld, Julienne Petit, Desi Chappin, Anouk Steijns, Evelien van Gerwen, Diana van der Maaten.
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff.
Afwezig en afgemeld: nvt

 

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen MR vergadering 25 september 2018
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De secretaris zal deze naar Inge Bischoff sturen voor plaatsing op de website.

 

3. Ouderbetrokkenheid training en Aanbod vak profileringen tekenen en handvaardigheid
Er is geen interesse in deze trainingen.

 

4. Informatie van GMR
Vanuit het bestaande mailadres mr.cramignon@kom-leren.nl, worden de berichten voortaan doorgestuurd naar het mail adres van de secretaris. Arno Schreuders van het Bestuursbureau heeft dit mogelijk gemaakt.
De notulen van de eerste vergadering van de GMR dit schooljaar zijn nog niet op de website geplaatst. De inventarisatie van de opleidingsbehoefte, de jaarplanning en de contactpersonen van de GMR zijn in die vergadering besproken en vastgesteld. Deze stukken zijn ontvangen door de MR en Diana heeft deze inmiddels doorgestuurd aan de MR leden en deze zijn tevens op de Onedrive geplaatst. Voor de ‘starterscursus MR leden’ op 21 november 2018 is Evelien inmiddels aangemeld.
Op woensdag 28 november van 19:00 tot 20:30 uur staat een gezamenlijk overleg tussen de GMR en MR’-en gepland. Het overleg zal plaatsvinden op BS De Keerkring, Groenstraat 1, in Cadier en Keer. De voorzitter en de secretaris zullen hier naartoe gaan.

 

5. Informatie vanuit het team
Momenteel is er geen informatie, behalve dat het Festa team een nieuw team is, dat voor feesten en activiteiten zorgt. Er is een pilot ‘beweging tijdens lessen’ gestart en deze wordt nu uitgeprobeerd. Men is actief met facebook bezig, o.a. met het aankondigen van activiteiten.

 

6. inventarisatie jaarplan MR 2018-2019 + vaststellen vergaderdata 2019 en Jaarplan/-verslag MR 2017-2018 (ter kennisgeving)
De laatste vergaderdatum voor 2018 was vastgesteld en is akkoord voor Anouk: 11 december. De eerstvolgende vergaderdata voor 2019 zullen in de vergadering van 11 december worden vastgesteld. Het jaarplan MR 2018-2019 wordt per vergadering bekeken en dan wordt vastgesteld of de onderwerpen voor de volgende vergadering uit het plan ook daadwerkelijk in de volgende vergadering behandeld kunnen worden. Het jaarplan/-verslag MR 2017-2018 is ontvangen.

 

7. Informatie van het bevoegd gezag
- Vaststellen schoolgids jaarlijks deel: De MR heeft deze ontvangen; De CITO en uitstroom gegevens zijn toegevoegd. De MR geeft zijn goedkeuring. Op de ‘PO vensters’ (https://www.vensters.nl) ontbreken veel gegevens van onze school. Inge zal dit aanvullen. Hierop staan o.a. onze visie, missie, schoolfoto’s, cijfers. De website is ook weer up to date. 
- Huisvesting; uitkomst van het gesprek met het bestuur: volgende week heeft het bestuur een gesprek met de nieuwe wethouder Piatek. Ook vanuit onze MR zullen we eventueel de wethouder benaderen. Eerst dit gesprek afwachten. Tussenlokalen zijn door de gemeente gekenmerkt als leslokaal. 
- Het strategisch beleid: de concept tekst was niet naar tevredenheid van de scholen (dit bleek uit een ophaalronde op alle scholen waarin leerkrachten en Ib’ers input hebben gegeven). Er is een nieuwe tekst uit gekomen met duidelijk onze 3 pijlers. (de visie van De Stichting wordt hierin beschreven). Er moet gekozen worden of we kinderen op de groei van zichzelf gaan beoordelen of op landelijk niveau. De Cramignon kiest liever voor de eerste optie. De tekst zal herschreven worden. Onze visie en doelen komen grotendeels overeen met de visie van het bestuur in het strategisch beleid. 
Het bestuur bureau plan is door de GMR goedgekeurd (maar het strategisch plan nog niet) en wordt verder uitgewerkt. Er is daarvoor ook een coördinator aangesteld.
- Risico inventarisatie: het inspectie bezoek zou in maart 2019 kunnen plaatsvinden. Vooraf zal een managementbezoek plaatsvinden op 23 januari 2019. De kwaliteitszorg moet goed in beeld gebracht worden. Er is een 4 jaarlijkse cyclus gemaakt om dit kwaliteitsdocument te bespreken. Inge zal binnenkort het document doorlopen met de tijdelijke beheerder van de stichting en hoopt snel aandachtspunten op te pakken. 
- Tussenevaluatie werkdrukverlaging: de inzet van Tom en Desi heeft geleid tot werkdrukverlaging. Dit wordt goedgekeurd. We krijgen volgend jaar het dubbele aan middelen van de overheid.
- Studiedag kom Leren ‘Groei mee door te leren’: dit staat in het teken van innovatie. Er zullen korte workshops zijn tijdens de studiedag, waarvoor men zich kan opgeven. 
- Klachtenregeling: er is op dit moment geen nieuws. De vertrouwenspersoon heeft zich voorgesteld in alle groepen en aan de ouders.

 

8. Conceptbegroting komend kalenderjaar, inclusief informatie kom Leren-begroting
Voor de begroting vindt binnenkort een afspraak met Anke (controller kom-Leren) plaats. Inge zal proberen wel al aan te geven waar onze investeringswensen voor de Cramignon zitten. De methode Blink (digitaal) waarin ‘wereldonderwijs’ wordt aangereikt, zal volgend jaar uitgeprobeerd worden. Dit past bij onze visie en het strategisch beleidsplan, waarin o.a. onderzoekend leren opgebouwd wordt. Dit vergt weinig investering. Voor de kleutervisie zal veel geïnvesteerd moeten worden. 

 

9. Informatie gebruik klachtenregeling; zie agendapunt 7

Er is geen nieuws.

 

10. Rondvraag 
Geen vragen.

 

11. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
Björn maakt een stukje voor de nieuwsbrief over het feit dat de MR bijeen is gekomen en wat de MR zoal bespreekt, wie de MR leden zijn, etc. 

 

12. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren