Notulen MR-vergadering 23 mei 2017

Aanwezig: Mark Gerritsen, Diana van der Maaten, Marlies Maassen, Julienne Petit.
Namens het bevoegd gezag: Marie-José Duijsings (sluit aan vanaf agendapunt 7)
Afwezig en afgemeld: Erik Alink, Nanda Hagen.

 

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.
Ellen Ploegstra, die ons vertegenwoordigt in de GMR, is vandaag verhinderd.

 

2. Notulen MR vergadering van 18 april 2017.
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. Diana zal deze naar Marie-José sturen voor plaatsing op de website.

 

3. Informatie GMR.
Er is geen nieuws. Op 8 juni as zal er een halfjaarlijks overleg van de MR's met de GMR van Stichting Kom Leren plaatsvinden.

 

4. Terugkoppeling over het overleg met gemeente over de huisvesting.
Er zijn geen concrete vervolgstappen na de aankoop bekend. Het aantal lokalen zou voldoende zijn volgend schooljaar. Andere beslissingen (schoolverdeling, klimaatbeheersing, eventuele verbouwing etc.) zullen niet op korte termijn genomen worden.

 

5. School ontwikkel plan: zie agendapunt 7.

 

6. Concept formatieplan volgend schooljaar: zie agendapunt 7.

 

7. Informatie van het bevoegd gezag.
- Terugkoppeling over het overleg met gemeente over de huisvesting. Er zullen dit jaar geen concrete vervolgstappen en acties ondernomen worden, omdat er o.a. nog lopende contracten zijn die dit in de weg staan. Er moeten nog procedures opgestart worden.

 

- Personeel. Het ziekteverlof van Marina Jeukens en Yvonne Backbier zullen ook na de zomervakantie nog doorlopen.

 

- Formatie, stand van zaken. Gezien het aantal leerlingen, zullen er 8 groepen zijn in schooljaar 2017-2018. Groep 5 en 6 wel of niet splitsen; men inventariseert dit momenteel. (Financiële) ondersteuning voor niet Nederlandstalige kinderen heeft een lange aanloop.

 

- Vakantierooster schooljaar 2017 – 2018. Het MT legde vorige keer het voorstel voor het komend jaar neer en vroeg de MR om haar mening: er zijn twee mogelijkheden voor het plannen van studie vrije dagen. Je clustert de studiedagen aan elkaar na de CITO toetsen of je verspreidt ze over het jaar. Na terugkoppeling met het personeel blijkt men de voorkeur aan de eerste optie te geven. De eerste vrijdag in het nieuwe schooljaar zal behouden worden. Er zijn geen extra uren te vergeven.

 

- Overblijven. Mogelijke aanpassingen van pauze tijden is met het team besproken. Optie 1 en 2 hadden de voorkeur. In de nieuwsbrief zal een bericht verschijnen en men zal blijven inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Er zal een oplossing voor de overblijf moeten komen. De kosten voor overblijf mogen niet omhoog, want het moet voor een ieder betaalbaar blijven; dit zijn bestuur afspraken. Vanuit de visie zal verder geïnventariseerd worden.

- School ontwikkel plan: dit wordt d.d. 05-07-17 op de agenda geplaatst.

 

8. Rondvraag.
Aan de gemeente een verzoek doen tot verwijdering van het onkruid.
De gemeente benaderen m.b.t. een mogelijkheid voor ‘honden poep verbod’ in de speeltuin voor de school.

 

9. Informatie nieuwsbrief
Oproep van de OPR en GMR voor ledenwerving zal in de nieuwsbrief geplaatst worden. Men hoeft geen MR lid te zijn om kandidaat te worden.

 

10. Afsluiting.
De MR van 4 juli as. zal verzet worden naar 5 juli as. om 17.00 uur. De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren